Fag hf

Biologi

Biologi B

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • formulere og analysere biologiske problemer med brug af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • observere og forklare levende organismers struktur og funktion og sammenholde dette med organismernes livsbetingelser
 • forklare, hvordan levende organismer opretholder stabile indre miljøer, og vurdere betydningen af samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser
 • forstå og forklare økologiske problemstillinger og disses betydning på globalt plan på grundlag af kendskabet til den nære natur
 • forklare forskellige evolutionsmekanismer
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold, herunder enkelte engelsksprogede artikler
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • formulere dig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner og kunne inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
 • skabe en faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:
 • virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
 • opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
 • kulhydraternes intermediære stofskifte
 • udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
 • menneskets immunforsvar, herunder vaccination
 • enzymers opbygning og funktion
 • genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
 • eksempler på anvendt bioteknologi
 • nedarvningsmønstre belyst ved eksempler fra planter, dyr og mennesker
 • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
 • populationsbiologi
 • respiration, fotosyntese og gæring
 • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • succession, energistrømme og stofkredsløb i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb
 • økotoksikologi
 • eksempler på undersøgelses- og analysemetoder indenfor områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi

Integreret i kernestoffet er naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik. Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen, blandt andet biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, biologi som videnskabsfag og bioetiske problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer, såsom projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelseog eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne.

It er ligeledes integreret i undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataop­samling og databehandling.

Hvor biologi B indgår i en studieretning, vil undervisningen i beslæg­tede temaer i studieretningsfagene blive samordnet.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk. Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Du får minimum 24 timers forberedelse. I den tid skal du lave en synopsis til brug ved selve eksamenen, der varer 30 minutter.
Dansk

Dansk A

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hf er 240 timer fordelt på 1. og 2. år. Faget er obligatorisk.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • udtrykke dig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt
 • beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed
 • benytte forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng, herunder kunne læse op, fortælle, referere, redegøre, holde oplæg samt kunne indgå i dialog, diskussion og debat
 • dokumentere indblik i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne bruge grammatikkens grundlæggende terminologi
 • dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tek­ster og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser
 • dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne og disse værkers sam­spil med internationale strømninger
 • demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund
 • aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikations­situation
 • navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt eller elektronisk form

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervis­ningen.

Detsproglige stofområde består af en fordybelse i fagets mundtlige og skriftlige genrer med særligt fokus på konkret praktisk anven­delse. I stofområdet indgår:

 • grundlæggende begreber og metoder af betydning for skrivepro­ces og det skriftlige produkt
 • mundtlige og skriftlige udtryksformer og genrer
 • argumentation og argumentationsanalyse
 • grammatik og sprogrigtighed
 • sprogvariation i Danmark

Inden for det litterære stofområde skal I læse en række tekster fra udvalgte perioder i de sidste 1000 års litteratur. Teksterne er primært skønlitterære og behandles med vægt på deres betydning og funktion i samtiden og i eftertiden. I stofområdet indgår:

 • folkevise, eventyr, salme og komedie
 • tekster fra oplysningstid og romantik
 • et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1870 til i dag, herunder realistiske og modernistiske tekster
 • mindst syv værker blandt kategorierne roman, drama, novellesa­mling, digtsamling og ræsonnerende prosa, herundermindst ét fra tiden før 1800, mindst et fra 1800-tallet og mindst et fra tiden efter 1900. Mindst tre af kategorierne skal være repræsenteret, og blandt værkerne skal mindst et være et udenlandsk værk i oversættelse. Tre afværkerne læses individuelt i tilknytning til et fagligt forløb. Du skal mundtligt eller skriftligt dokumentere dit arbejde med hvert af disse tre værker.
 • arbejde med grundlæggende tekstanalytiske begreber og metoder
 • litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger i relation til de læste tekster og med udblik til internationale strømninger

Inden for det mediemæssige stofområde skal I arbejde med et genremæssigt varieret udsnit af udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier, herunder: nyhedsgenrer, reklamer, fiktion og dokumentar, billeder, kommunikation og pragmatik, et værk i form af et større afrundet medieprodukt.

I forbindelse med et eller flere af de tre stofområder skal I arbejde med svenske og norske tekster.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer: lærerstyret undervisning, lærerforedrag, individuelt arbejde, elevo­plæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internet­baseret tilrettelæggelse.

Det skriftlige arbejde omfatter mindre skriveøvelser og større genredefinerede opgaver. Det mundtlige arbejde omfatter forskellige mundtlige genrer, som bruges i forbindelse med formidling i forskel­lige kommunikationssituationer. It indgår som redskab i undervisnin­gen.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 6 timer. Du vælger mellem et antal op­gaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Den første 1 1/2 time af prøven foregår i grupper, hvor dele af materialet, genrevalg og formidlingssituation drøftes. Ved prøven skal du på baggrund af et tekstmateriale komme med et konkret forslag til en formidling af et danskfagligt emne til en udpeget modtagergruppe.

Den mundtlige prøve varer 30 minutter med 60 minutters forbere­delsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige sto­fområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Engelsk

Engelsk A

Uddannelsestiden for engelsk A på hf er 325 timer. Skolen bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • læse engelske tekster meningsfyldt op
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
 • kunne gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i for­skellige typer engelske tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper under anvendelse af faglig terminologi
 • perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds­mæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspek­tivering af aktuelle forhold
 • orientere dig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:
 • det engelske sprogs grammatik, lydsystem, ortografi (stavemå­de) og tegnsætning
 • idiomatik (faste vendinger), ordforråd og orddannelse
 • principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
 • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
 • standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunika­tionssprog
 • tekstanalytiske begreber
 • et bredt udvalg af nyere litterære og ikke-litterære tekster
 • et bredt udvalg af litterære tekster fra forskellige perioder
 • uddrag af værker af Shakespeare
 • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
 • anvendelse af relevant faglig terminologi
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier
 • væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Arbejdssproget vil overvejende være engelsk. Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryks­form. Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning.

Gennem undervisningen i engelsk på A-niveau opnår du kompeten­cer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor engelsk indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk.

Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Den første time må du hverken bruge computer eller faglige hjælpemidler. De sidste 4 timer er alle hjælpe- midler tilladt.

Den mundtlige prøve er i et ukendt tekstmateriale på 3-4 sider, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Der er 1 times forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt, og 30 minutters eksamination.

 

Engelsk B

Uddannelsestiden for engelsk B på hf er 210 timer. Den enkelte skolen bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • læse engelske tekster meningsfyldt op
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en nuanceret, sammenhængende mundtlig og skriftlig frem­stilling af et kendt emne på et flydende og hovedsageligt korrekt engelsk
 • gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster
 • analysere ikke-litterære tekster
 • analysere og fortolke litterære tekster
 • perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle og historiske sammenhænge
 • bruge en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæs­sige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspektive­ring af aktuelle forhold
 • formulere dine synspunkter på engelsk med anvendelse af hen­sigtsmæssige kommunikationsstrategier
 • bruge faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:
 • det engelske sprogs grammatik, retskrivning og tegnsætning udtale, ordforråd og faste vendinger kommunikationsstrategier, standardsprog og variation det engelske sprog som globalt kommunikationssprog forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster tekstanalytiske begreber
 • væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Litterære og ikke-litterære tekster i kernestoffet skal være ubear­bejdede og på autentisk engelsk.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet med faget organiseres fortrinsvis i emner. It indgår som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. Prøven er todelt. Første delprøve varer 1 time. I denne del må du ikke bruge computer eller faglige hjælpemidler.

Anden delprøve varer 4 timer. I denne del er alle hjælpemidler tilladt.

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale på 5-7 sider tilknyttet et studeret emne. Eksamen varer 30 minutter og består af din præsentation af stoffet efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer. Tekstmaterialet udleveres dagen før prø­ven, og forberedelsestiden er minimum 24 timer. Alle hjælpemidler er tilladt.

 

Engelsk C

Uddannelsestiden for engelsk C på hf er 75 timer. Den enkelte skolen bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner
 • læse engelske tekster forståeligt op
 • beherske et ordforråd, som gør det muligt at deltage i en samtale på engelsk
 • give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk af et kendt emne
 • gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster
 • redegøre for den enkelte teksts placering i forhold til en større sammenhæng
 • formulere dine synspunkter og argumenter på engelsk
 • bruge faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:
 • det engelske sprogs grundlæggende grammatik, ortografi og tegnsætning
 • udtale og ordforråd
 • kommunikationsstrategier, standardsprog og variation
 • det engelske sprog som globalt kommunikationssprog
 • forskellige typer nyere litterære og ikke-litterære tekster
 • tekstanalytiske grundbegreber
 • væsentlige samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen er emnebaseret. It indgår som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale tilknyttet et studeret emne. Du prøves i præsentation, samtale, tekstforståelse og perspektivering. Tekstmaterialet er på 1 til 2 sider.

Eksamen varer 25 minutter med 50 minutters forberedelsestid.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi C

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen
 • bruge viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder
 • redegøre for problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed
 • bruge viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
 • bruge viden om en virksomheds afsætningsmæssige forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens parameterfastsættelse
 • bruge viden om virksomhedens økonomiske forhold til at disku­tere og vurdere virksomhedens målopfyldelse

Undervisningens indhold:

Erhvervsøkonomi handler om virksomheders beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer om de betingelser og muligheder, derfor at etablere og udvikle en virksomhed i et internationalt og markedsorienteret samfund.

Kernestoffet er:

 • virksomheden og dens omverden
 • brancheanalyse, bl.a. markeds- og konkurrenceforhold
 • virksomhedens ide, mål og strategi
 • virksomhedens forretningsplan
 • organisationsstrukturer og ledelse
 • virksomhedens parametermix
 • økonomistyring, herunder regnskabsforståelse og budgettering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og består af mindst et sammenhængende forløb. Du lærer at arbejde med erhvervsøkonomiske modeller og at diskutere og vurdere erhvervs­økonomiske problemstillinger. It indgår som redskab i undervisnin­gen.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Skolen vælger en af følgende to prøveformer:

a)  En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål, som din lærervælger. Eksamen varer ca. 20 minutter med 40 minutters forberedelsestid.

b)  En todelt mundtlig prøve på grundlag af et sammenhængende undervisningsforløb, som du selv vælger, samt et ukendt tekstma­teriale på 1 til 2 sider, som din lærervælger. Eksamen varer ca. 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

Fysik

Fysik A

Uddannelsestiden for fysik A på hf er 325 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende, opstille og bruge et bredt udvalg af modeller til en kvali­tativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener samt kunne diskutere modellers gyldighedsområde
 • analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsenta­tioner af data og formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model
 • tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til under­søgelse af en åben problemstilling
 • behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomen er som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler og i samspil med andre fag
 • læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed
 • formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgrup­pe

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede:

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie med fokus på Det kosmologiske princip og Universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning
 • Jorden som planet i Solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • naturens mindste byggesten, herunder atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof og grundstof­fernes dannelseshistorie

Energi:

 • arbejde, energi og energiomsætning samt effekt og nyttevirkning
 • indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer
 • ækvivalensen mellem masse og energi

Elektriske kredsløb:

 • simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiom­sætning 

Bølger 

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbre- delsesfart og interferens
 • lyd og lys som eksempler på bølger
 • det elektromagnetiske spektrum

Kvantefysik:

 • atomers og atomkerners opbygning
 • fotoners energi og bevægelsesmængde, partikel-bølge-dualitet
 • atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre
 • radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven

Mekanik:

 • bevægelser i en og to dimensioner, herunder skråt kast og jævn cirkelbevægelse
 • bevarelsessætningen for bevægelsesmængde, herunder elas­tiske og uelastiske stød
 • kraftbegrebet og Newtons love, herunder tryk, opdrift og gnidning
 • gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme
 • kraft- og energiforhold ved harmonisk svingning
 • mekanisk energi i et homogent tyngdefelt og for gravitationsfeltet om et centrallegeme

Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling. Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde, løsning og formidling af fysikfaglige problemer og udarbejdelsen af projektrapporter.

Gennem undervisningen på fysik A opnår du kompetencer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor fysik indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk. Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt udarbej­det opgavesæt.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i 2 timer med 1-2 andre elever. Her må hjælpemidler i form af vejledninger, håndbøger o.l. benyttes. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid på 24 minutter og en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Fysik B

Uddannelsestiden for fysik B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende, opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantita­tiv forklaring af fysiske fænomener
 • foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
 • tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt ud fra en given problemstilling
 • behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfæno­mener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler og i samspil med andre fag
 • læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed
 • formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie med fokus på det kosmologiske princip og universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning
 • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • naturens mindste byggesten, herunder atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof og grundstof­fernes dannelseshistorie

Energi

 • beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
 • kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
 • indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer
 • ækvivalensen mellem masse og energi

Elektriske kredsløb

 • simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiom­sætning

Bølger

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredel- sesfart og interferens
 • lyd og lys som eksempler på bølger
 • det elektromagnetiske spektrum Kvantefysik
 • atomers og atomkerners opbygning
 • fotoners energi, atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre
 • radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven Mekanik
 • kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension
 • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift

Newtons love anvendt på bevægelser i én dimension Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde, i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling.

Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde, løsning og formidling af fysikfaglige problemer og udarbejdelsen af projektrapporter. Hvor fysik B indgår i en studieretning sammen med matematik, vil der være specielt tilrettelagte forløb, hvor de to fag arbejder sammen

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i 1 1/2 time med 1-2 andre elever. Her må hjælpemidler i form af vejledninger, håndbøger o.l. benyttes. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid på 24 minutter og en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Fysik C

Uddannelsestiden for fysik C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende og anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantita­tivt kan forklare forskellige fysiske fænomener
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfæno­mener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler
 • beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eks­perimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser
 • præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammen­hænge
 • arbejde med tekster fra medierne, herunder identificere de natur­videnskabelige elementer i teksternes argumenter formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie, herunder det kosmologiske princip og universets udvidelse
 • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenska­ber ved stof

Energi

 • beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
 • eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af om­sætningen mellem mindst to energiformer

Lyd og lys

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelses fart
 • eksperimentel bestemmelse af bølgelængde
 • fysiske egenskaber ved lyd og lys samt deres forbindelse til sanseindtryk

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde, i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling. Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og ef­terbehandling af eksperimentelt arbejde samt løsning og formidling af fysikfaglige problemer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Du kommer op i en opgave, der bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen og får 24 timers forberedelse til at lave et oplæg til brug for en mundtlig præsentation og diskussion af emnet. Selve prøveaflæggelsen varer 24 minutter.

Geografi

Geografi C

Uddannelsestiden for Geografi C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Formål:

Du skal lære at:
 • observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rum­lige mønstre, data og resultater
 • udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, her- underfeltarbejde og dataindsamling
 • behandle og bruge geofaglige data og resultater
 • opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang
 • forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed
 • identificere, udvælge, og behandle geofaglige variable faktorer
 • analysere geofaglige problemstillinger ved brug af fagsprog og hensigtsmæssige faglige analyseværktøjer
 • sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den
 • forstå og vurdere geofagligt materiale fra tidsskrifter, medier m.m.
 • udtrykke dig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med faglig præcision overfor forskellige målgrupper

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er udvalgte geofaglige områder inden for:

 • vejrforhold og klima
 • energistrømme og kredsløb i naturen
 • naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi
 • befolknings- og erhvervsforhold

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde. It indgår endvidere som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale.

Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid.

Historie

Historie A

Uddannelsestiden for historie fra o - A er 190 timer.

Om undervisningen:

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

Læs mere om Historie A her

 

Historie B

Uddannelsestiden for historie B på hf er 150 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • gøre rede for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Dan­marks historie, Europas historie og verdenshistorien
 • forstå samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
 • gøre rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske samfund
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • opstille og formidle historiske problemstillinger mundtligt såvel som skriftligt
 • gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne
 • bruge en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
 • forholde dig kritisk og dokumenterende til eksempler på brug og misbrug af historien

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • dansk historie og identitet
 • hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag
 • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
 • centrale kulturmøder i europæisk historie
 • styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
 • brud og kontinuitet i dansk og europæisk historie
 • ideologiernes kamp i det 20. århundrede
 • globalisering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Der indgår mindst et projektarbejde, som kan være tværfagligt. It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, skriftlig fremstilling og som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Du trækkeret tema med tilhørende ukendt materiale og udarbejder en synopsis. Til selve prøven fremlægger du temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen.

Prøven varer 30 minutter med 3 timers forberedelse.

Idræt

Idræt C

Uddannelsestiden for idræt C på hf er 75 timer. Den enkelte skolen bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Inden for fokusområdet fysisk aktivitet skal du lære at:
 • beherske grundlæggende færdigheder inden for idræt
 • indgå i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser områderne

a)  tekniske og taktiske elementer i forskellige boldspil

b)  koreograferede og frie bevægelser til musik og lyd

c)  funktionelle og hensigtsmæssige bevægelser inden for øvrige klassiske og nye idrætter

 • indgå i forskellige typer af samarbejdsrelationer
 • udvikle kropsbevidsthed

Inden for fokusområdet teori og træning skal du lære:

 • at kende til centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning
 • at forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sund­heden. Du skal bl.a. lære at orientere dig om muligheder for at dyrke idræt i fritiden
 • at kende til roller og etik i idræt
 • at udforme og udføre et opvarmningsprogram
 • at udføre og have indsigt i enkle fysiologiske tests
 • at udfærdige, gennemføre og evaluere dit fysiske træningspro­gram

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • Alsidige idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse
 • Grundlæggende principper for træning samt basale idrætsfag- lige begreber om træning, livsstil og idrætsvaner
 • Idrætter, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selv­værd

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen organiseres i forløb, som koblerteori og praksis. I perioder skal du arbejde med tematiske forløb, som munder ud i et produkt, der dokumenterer din proces og dit faglige resultat. It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. informationssøgning.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Du skal ikke til eksamen i idræt C. Din lærer vurderer løbende din fysiske aktivitet og din evne til at koble teori og træning.
Kemi

Kemi B

Uddannelsestiden for kemi B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • redegøre for sammenhængen mellem struktur og egenskaber for både organiske og uorganiske stoffer samt redegøre for deres anvendelse i hverdag og teknologisk sammenhæng
 • relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinan­den
 • udføre beregninger
 • redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt og kvan­titativt grundlag
 • tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangs­punkt i kendte metoder samt omgås kemikalier og laboratorieud­styr på forsvarlig vis
 • registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater mundtligt og skriftligt
 • indhente og benytte kemisk information fra forskellige kilder
 • formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk nomenklatur som i dagligsprog
 • identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat samt perspektivere den opnå­ede faglige viden

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Stoffers opbygning

 • grundstoffernes periodesystem, herunder atommodeller
 • kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold

Mængdeberegninger

 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsnin­ger

Stofkendskab, herunder anvendelser af stofferne

 • kemisk nomenklatur
 • uorganisk kemi: stofkendskab til udvalgte forbindelser af metal­ler, herunder overgangsmetaller, og ikke-metaller
 • organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer, aminer og estere
 • udvalgte biologisk aktive makromolekyler

Kemiske reaktioner

 • ligevægtskonstant, reaktionsbrøk, Le Chateliers princip
 • redoxreaktioner, herunder afstemning af disse
 • syre-basereaktioner, herunder pH-beregninger i vandige opløs­ninger af syrer og baser
 • reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse Eksperimentelt arbejde
 • syntese, separation, kvalitativ og kvantitativ analyse, kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner, der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, herunder emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde. It indgår i dit arbejde med at indhente data og føre journaler over dine forsøg. Du vil skulle formidle dine resultater og din viden både mundtligt og skriftligt.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk. Den mundtlige prøve kan forme sig på to måder:

a)  enten som en prøve på grundlag af både teoretisk stof og eks­perimentelt arbejde med en forberedelsestid på 30 minutter og en eksaminationstid på 30 minutter.

b)  eller som en todelt gruppeprøve, hvor første del består i laborato­riearbejde i 1 1/2 time med op til 4 andre elever, mens eksaminator og censor taler med jer om eksperimentet og den tilhørende teori. Her må alle hjælpemidler benyttes med undtagelse af relaterede rapporter og journaler. Anden del, der foregår umiddelbart efter, er en individuel afhøringssamtale i en teoretisk delopgave.

 

Kemi C

Uddannelsestiden for kemi C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • bruge det kemiske fagsprog - herunder kemisk formelsprog
 • beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og her­under at relatere observationer, modelforestillinger og symbol- fremstillinger til hinanden
 • udføre enkle beregninger
 • udføre eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr
 • omgås kemikalier på forsvarlig måde både i forbindelse med eksperimentelt arbejde og i hverdagen
 • registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt
 • indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder
 • formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden
 • identificere og forholde dig til enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle debat

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • stoffers opbygning:
 • grundstoffernes periodesystem
 • udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngiv­ning, tilstandsformer og blandbarhed kemiske reaktioner:
 • simple redoxreaktioner - bl.a. forbrændingsreaktioner
 • syre-base-reaktioner og pH-begrebet mængdeberegninger:
 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer under anvendelse af masse, molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde, og ca. 1/5 af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet. It indgår som redskab i under­visningen.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af neden­stående to prøveformer:

a)  En mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som dækker både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde inden for samme område, og som kan indeholde et bilag. Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid.

b)  En mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som omfatteret kendt eksperiment og en teoretisk delopgave. Eksamen varer 1 1/2 time for 5 elever til den eksperimentelle del og 20 minutter pr. elev til den teoretiske del.

Matematik

Matematik A

Uddannelsestiden for matematik A på hf er 375 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • arbejde med formler samt beskrive og løse problemer med mate­matisk indhold
 • bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
 • bruge funktionsudtryk og afledet funktion i opstillingen af mate­matiske modeller
 • bruge forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger
 • opstille geometriske modeller, analytisk beskrive geometriske figurer i koordinatsystemer og løse geometriske problemer
 • anvende matematisk teori og redegøre for matematiske ræson­nementer og beviser
 • bruge it-værktøjer og matematiske programmer i løsningen af matematiske problemer, bl.a. til dataanalyse, ligningsløsning, håndtering af komplicerede formler, differentialkvotient og stam­funktion
 • forstå matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af tal- og formelhåndtering, ligningsløsning, sta­tistiske analysemetoder, geometri, matematiske funktioner og deres egenskaber samt differential- og integralregning. Følgende emner kan særligt fremhæves:

 • Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponentialfunktioner, potensfunktioner og logaritmefunktioner, cosinus og sinus.
 • Anvendelse af differentialregning til at svare på spørgsmål om væksthastighed, til at løse optimeringsproblemer og til at opstille ligninger for, hvorledes givne variable ændrer sig.
 • Anvendelse af integralregning til at løse sådanne ligninger, der beskriver vækst og ændring i givne variable størrelser, samt til at beregne arealer og rumfang.
 • Anvendelse af vektorregning til at beskrive og løse plan- og rum­geometriske problemer. Anvendelse af trigonometri til at beregne sider og vinkler.
 • Statistiske og deskriptive metoder til at beskrive og fortolke et datamateriale. Metoder til at vurdere stikprøver med henblik på den statistiske usikkerhed.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløb over udvalgte emner, differentialligningsmodeller (herunder både opstilling, anvendelse og løsning af differential­ligninger), anvendelse af mindst to typer statistiske eller sandsyn­lighedsteoretiske modeller, indsamling og bearbejdning af data til belysning af en opstillet hypotese samt matematik-historiske forløb.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt-eller emneforløb. Hvor matematik A indgår i en studieret­ning, vil der være tilrettelagt et fagligt samarbejde, som indeholder mere omfattende anvendelse af matematik.

I undervisningen lægges der endvidere vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kom­petencer. Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Gennem undervisningen på matematik A opnår du kompetencer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor matematik indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk. Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt.

Den mundtlige prøve består af en præsentation af et sammenhæn­gende emne, eventuelt med baggrund i en udarbejdet projektrap­port, efterfulgt af en dialog om det overordnede emne.

 

Matematik B

Uddannelsestiden for matematik B på hf er 250 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • håndtere simple formler, herunder oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt, kunne redegøre for forelig­gende symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne bruge symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold
 • give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
 • bruge simple funktionsudtryk i modellering af givne data, at foretage simuleringer og fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af sådanne modeller bruge differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af dem redegøre for foreliggende geometriske modeller og håndtere geometriske problemstillinger på grundlag af trekantsberegninger
 • gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser formidle viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder
 • bruge it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer, herunder håndtering af mere komplekse formler og brug af diffe­rentialkvotient og stamfunktion for mere komplicerede funktions- udtryk

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, lignings- løsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer
 • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportiona­litet samt lineære sammenhænge, polynomielle sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammehænge mellem variable
 • begrebet f (x), karakteristiske egenskaber ved følgende elemen­tære funktioner: lineære funktioner, polynomier, eksponentiel-, potens- og logaritmefunktioner samt karakteristiske egenskaber ved disse funktioners grafiske forløb, anvendelse af regression på et datamateriale
 • definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder vækst­hastighed og marginalbetragtninger, afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation aff + g,f-gogk f
 • monotoniforhold, ekstrema og optimering og sammenhængen mellem disse begreber og differentialkvotient
 • stamfunktion for de elementære funktioner, anvendelse af inte­gralregning til arealberegning af punktmængder begrænset af grafer for ikke-negative funktioner
 • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
 • principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som projekt- eller emneforløb, hvoraf nogle afrundes med en rapport. It indgår som redskab i undervisningen i form af bl.a. lommeregnere, it- og matematikpro­grammer.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer. 

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Ved den mundtlige prøve vælger skolen en af nedenstående to prøveformer:

a)  En todelt mundtlig prøve på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Prøven varer30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

b)  En todelt mundtlig prøve på grundlag af rapporter, som du har lavet i forbindelse med undervisningen. Prøven varer30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

 

Matematik C

Uddannelsestiden for matematik C på hf er 125 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • håndtere simple formler og ligninger. Du skal bl.a. lære at over­sætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt
 • give en statistisk behandling af et talmateriale og at formidle konklusioner i et klart sprog
 • håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge mellem variable og kunne diskutere rækkevidden af sådanne modeller
 • bruge simple geometriske modeller og løse simple geometriske problemer
 • gennemføre simple matematiske ræsonnementer
 • opsøge information og formidle viden om matematikanvendelser inden for dagligliv og samfundsliv
 • bruge it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske metoder og simpel algebraisk manipulation, procent- og rentesregning, absolut og relativ ændring
 • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportiona­litet, lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable
 • xy-plot af datamateriale og karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge
 • deskriptiv statistik med grafisk præsentation og beregning af simple empiriske statistiske deskriptorer
 • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. En stor del af arbejdet foregår som projekt- eller emneforløb. I forbindelse med en række af projekt- og emneforløbene skal du lave en rap­port. En del af undervisningen tilrettelægges som gruppearbejde. It indgår som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af opgaver stillet inden for kernestoffet. Du må benytte alle hjælpemidler, bortset fra kom­munikation med omverdenen.

Ved den mundtlige prøve vælger skolen en af nedenstående to prøveformer:

a)  En mundtlig prøve på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i din præsen­tation af dit svar på det udtrukne spørgsmål efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer.

Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid.

b)  En mundtlig prøve på grundlag af rapporter, som du har lavet i forbindelse med undervisningen. Prøven tager udgangspunkt i din præsentation af den udtrukne rapport og dennes faglige delmål efterfulgt af en samtale mellem dig og din lærer.

Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid.

Mediefag

Mediefag C

Uddannelsestiden for mediefag C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Mediefag har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Indenfor teori og analyse skal du lære at:

 • bruge film- og tv-sprogets terminologi i forbindelse medanalyse af film og tv-produktioner
 • redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold
 • karakterisere grundlæggende træk ved fakta og fiktion
 • identificere centrale genrer og programtyper
 • foretage en perspektivering af film og tv-produktioner

Du skal i praksis lære at:

 • betjene optage- og redigeringsudstyr
 • planlægge og gennemføre en medieproduktion i grupper
 • bestemme faserne i arbejdet med en medieproduktion
 • bruge film- og tv-sprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser
 • tilpasse udtryksform til indhold og målgruppe
 • udarbejde synopsis og storyboard
 • bruge dramaturgiske grundprincipper
 • forholde dig analytisk til produktionsprocessen og din egen pro­duktion

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • film- og tv-sprogets terminologi
 • grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold
 • grundlæggende træk ved fakta- og fiktionsprogrammer
 • centrale genrer og programtyper
 • produktionstilrettelæggelse - herunder synopsis og storyboard
 • optageprincipper og optageteknik
 • redigeringsprincipper og redigeringsteknik

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer som pro­jekt- og gruppearbejde og klasseundervisning. I forbindelse med det teoretisk-analytiske arbejde vises forskellige film og tv-produktioner. Det praktiske arbejde indebærer øvelser i produktion og fremstilling af selvstændige produktioner.

It har en central placering i faget, både i forbindelse med den teoretiske og den praktiske dimension. I det teoretisk-analytiske arbejde bruges it til informationssøgning, præsentation og formidling af fagligt stof. I produktionsforløbet bruges it til tekstbehandling og informationssøgning og til digital redigering i postproduktionen.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en todelt mundtlig prøve.

Første del af prøven tager udgangspunkt i et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Til citatet hører evt. vejledende spørgsmål. Du prøves i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Anden del af prøven tager udgangspunkt i din seneste mediepro­duktion. Du prøves i din evne til at redegøre for centrale elementer i produktionen.

Eksamen varer 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid

Psykologi

Psykologi B

Uddannelsestiden for psykologi B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • vise kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske
 • redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologiske teorier og begreber og kunne sætte dem ind i en historisk-kulturel kontekst
 • kritisk udvælge og bruge psykologisk viden på konkrete problem­stillinger og aktuelt stof
 • inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger og placere psykologisk teori i en videnskabs­teoretisk ramme
 • kende fagets forskningsmetoder og i den forbindelse diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
 • forstå, hvordan viden genereres inden for psykologi, og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser og i den forbindelse præsentere og forholde dig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsap­parat
 • vurdere betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
 • formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde
 • perspektivere psykologis bidrag til såvel de humanistiske viden­skaber som natur- og samfundsvidenskaberne

Undervisningens indhold:

Undervisningen giver dig grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Psykologiske forhold handler om, hvordan mennesker san­ser, tænker, lærer, føler, handler og udviklersig universelt og under givne livsomstændigheder.

Kernestoffet inden for de forskellige dimensioner er:

socialpsykologi:

gruppepsykologiske processer og social indflydelse; interpersonel kommunikation; social kognition, herunder stereotyper og fordom­me; kulturpsykologi

udviklingspsykologi:

menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur; omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens; kognition og læring: psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse; perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen; personlighed og identitet: selv, identitet og personlighed; individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, som består af mindst et af områderne sundhedspsykologi, psykisk dysfunktionalitet, neuropsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, arbejds- og organisationspsykologi, menneske-maskine-psykologi, pædagogisk psykologi, retspsykologi.

Undervisningen:

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling bl.a. ved at læse originaltekster og ved at gennemføre og bearbejde mindre formerforfeltundersøgelser.

It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet­baseret videnssøgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælgeren af føl­gende to prøveformer:

a)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tema med kortere bilagsmateriale. Du udarbejderen synopsis i forberedelsen, som du præsenterer til selve prøven. Prøven varer 30 minutter, og du får mindst 3 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis.

b)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tema med bilagsmateria­le. Du udarbejder en synopsis i forberedelsen, som du præsenterer til selve prøven, hvorefter eksaminator stiller uddybende spørgsmål. Prøven varer 30 minutter, og du får mindst 24 timers forberedelses­tid til udarbejdelse af synopsis.

 

Psykologi C

Uddannelsestiden for psykologi C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal:

 • få kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det nor- maltfungerende menneske
 • lære at redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologi­ske teorier og begreber
 • lære kritisk at kunne udvælge og bruge psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof
 • få kendskab til, at der kan bruges forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
 • få et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
 • lære at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
 • lære at formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde

Undervisningens indhold:

Undervisningen giver dig grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Psykologiske forhold handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og undergivne livsomstændigheder.

Kernestoffet inden for de forskellige dimensioner er:

socialpsykologi:

 • gruppepsykologiske processer og social indflydelse; interpersonel kommunikation; social kognition, herunder stereotyper og fordomme

udviklingspsykologi:

 • menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur; omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens; kognition og læring: psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse; perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen; personlighed og identitet: selv, identitet og person­lighed, individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervs­relaterede perspektiver eller videnskabelige- og metodiske forhold.

Undervisningen:

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb. It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret videns­søgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen kan vælge mellem to prøveformer:

a)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer 24 minutter, og du får 24 eller 48 minutters forberedelsestid.

b)  Mundtlig prøve på grundlag et ukendt tema med bilagsmateriale. Du præsenterer din synopsis over temaet, herefter går prøven over i supplerende spørgsmål og samtale. Prøven varer30 minutter, og du får minimum 24 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis.

Religion

Religion B

Uddannelsestiden for religion B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • redegøre for centrale sider ved kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser
 • redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, kosmologi, eskatologi, ritual, åbenbaring og profetisme, lære og etik
 • anvende et religionsfagligt ordforråd
 • karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet doku­mentarisk materiale
 • fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler
 • formulere dig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet mellem religion og moderne, sekulære samfund i en global sam­menhæng
 • formulere dig om etiske problemstillinger
 • redegøre for og anvende religionsfaglige teorier
 • analysere og vurdere en længere, kompleks religiøs eller religionsfaglig tekst
 • udarbejde og besvare en religionsfaglig eller en flerfaglig pro­blemformulering selvstændigt

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:

 • kristendommen set i globalt perspektiv, navnlig i dens euro­pæiske og danske fremtræden. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Ny Testamente, tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster
 • islam i et globalt perspektiv og med speciel vægt på religionen i en europæisk og dansk sammenhæng. I arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster
 • buddhisme eller hinduisme, herunder tekster fra religionernes oprindelse og fra nutiden
 • religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode
 • religionsvidenskabelig teori
 • hovedværklæsning - en længere tekst af religiøs eller religions­faglig karakter

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. I slutningen af forløbet udarbejdes en projektrapport. It inddrages i undervisningen til informationssøgning efter kilde- og billedmateriale, og du lærer at forholde dig kritisk til kilderne på internettet.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve sker på grundlag af projektet og en ukendt tekst på maks. 2 sider.

Prøven varer 30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

 

Religion C

Uddannelsestiden for religion C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • at analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel elleret eksternt, evt. religionskritisksynspunkt
 • at bruge elementær religionsfaglig terminologi
 • at gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne
 • at redegøre for væsentlige sider af kristendommen i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden
 • at redegøre for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene skal være islam
 • at redegøre for centrale religiøse fænomener
 • at sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning
 • at demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsan­skuelsers betydning for menneske, samfund, kultur
 • at formulere dig om etiske problemstillinger
 • på et fagligt grundlag at indgå i en debat om dine og andres kulturelle værdier og på denne måde kvalificeres til det globale samfund

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster, tekster fra nedslag i kristendommens historie samt tekster fra Det Gamle og Det Ny Testamente
 • islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst
 • religionernes centrale fænomener som myte, ritual, kult, etik, lære, den religiøse erfaring og religionernes organisering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer, bl.a. klasseundervisning og forskellige former for gruppearbejde. Der vil også være af ekskursioner eller feltarbejde til udforskning af kult­steder og religiøse miljøer. It indgår som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger mellem nedenstående to prøveformer:

a)  En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale på maks. 4 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

b)  En mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale på maks. 2 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Samfundsfag

Samfundsfag B

Uddannelsestiden for samfundsfag B er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at under­søge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydnin­gen af EU og globale forhold
 • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Dan­mark og EU og diskutere løsninger
 • undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillin­ger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
 • dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, euro­pæiske og globale udviklingstendenser
 • formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale til at under­søge problemstillinger og konkludere
 • anvende kvantitative og kvalitative metoder
 • skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklarin­ger
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer
 • formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuance­ret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
 • argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns­punkter på et fagligt grundlag

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder fagområderne: sociologi, politikog økonomi samt metodeindlæring. Der vil blive suppleret med eksempler fra den til enhver tid aktuelle samfundsdebat.

Sociologi:

 • identitetsdannelse og socialisation; mas­semedier og politisk meningsdannelse; social differentiering og kulturelle mønstre.

Politik:

 • politiske grundholdninger, herunder konserva­tisme, liberalisme og socialisme; demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet og magtbegreber; forskellige politi­ske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

Økonomi:

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund; det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU; globaliseringens betydning for Danmark.

Metode:

 • komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode. Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Som fag medvirker samfundsfag på B-niveau til at give en sam­menhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problem­stillinger. Faget giver begreber, metoder og teorier til brug for blandt andet empiriske undersøgelser.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Der bruges generelt it i undervisningen.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af en synopsisprøve med 3 timers forberedelse. Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tema.

 

Samfundsfag C

Uddannelsestiden for samfundsfag C er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • bruge grundlæggende viden om sociologi, økonomi og politologi til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger
 • undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser
 • undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
 • påvise - i konkrete eksempler - betydningen af EU og globale forhold for de politiske handlingsmuligheder
 • formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge, bruge og kritisk vurdere informationer til at dokumentere enkle faglige sammen­hænge
 • formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og diagrammer
 • formidle viden om faglige sammenhænge ved brug af fagets terminologi på et fagligt grundlag argumentere for dine standpunkter og være lydhør for andre synspunkter og argumenter.

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

Politik:

 • politiske ideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme
 • demokrati og menneskerettigheder, herunder betydningen af retssystemet
 • politiske beslutninger i Danmark, herunder politiske deltagelses- muligheder

Sociologi:

 • identitetsdannelse og socialisation
 • sociale og kulturelle forskelle

Økonomi:

 • økonomiske kredsløb og styringsinstrumenter velfærd og fordeling Metode:
 • centrale samfundsfaglige informationskanaler Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du skal i løbet af undervisningen gennemføre mindst et mindre projektarbej­de, hvor du behandleren faglig problemstilling med brug af metoder fra faget. It indgår som redskab i undervisningen.

Dit faglige standpunkt evalueres én gang pr. semester af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på mindre end en side. I tilknytning til temaet stilles spørgsmål, der knytter sig til kernestoffets emner.

Eksamen varer 24 minutter med 24 minutters forberedelsestid.

Spansk

Spansk A

Uddannelsestiden for spansk på A-niveau er 325 timer.

Om undervisningen:

I spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.

Læs mere om Spansk A her

 

Spansk B

Uddannelsestiden for spansk B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
 • deltage i en samtale på spansk om kendte og almene emner
 • læse og forstå enkle spansksprogede tekster, både fiktion og sagprosa
 • udtrykke dig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner
 • forstå og redegøre for kendte emner inden for spansksprogede landes kulturog samfundsforhold
 • relatere din viden om samfunds- og kulturforhold i spansktalende lande til egne samfunds- og kulturforhold
 • bruge din viden om, hvordan man lærer fremmedsprog i arbejdet med spansk
 • bruge tosprogede ordbøger og en spansk grammatik

Undervisningens indhold:

Undervisningen giver dig færdigheder i at kommunikere på spansk, og du får en grundlæggende viden om sprog, kultur og samfunds­forhold i de spansktalende lande.

Kernestoffet er:

 • et grundlæggende, alment ordforråd, som du kan bruge i mundt­lig kommunikation
 • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner, du arbejder med
 • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbyg­ning, bl.a. grundlæggende grammatik, fonetik (sprogets lyde) og pragmatik (sprogets brug)
 • kommunikationsstrategier inden for de studerede emner
 • moderne tekster fra både Spanien og Amerika
 • historiske og kulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede emner
 • centrale samfundsmæssige forhold i Spanien og Amerika
 • enkle skriftlige udtryksformer om de studerede emner
 • fagets centrale hjælpemidler

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen fokuserer på, at du lærer at tale sproget, og er organiseret i emner, som integrererde forskellige faglige mål. Arbejdsformen er hovedsagelig interaktiv, og it i form af fx informati­onssøgning og interaktive træningsprogrammer er en naturlig del af undervisningen.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve, og falder i to dele:

a) redegørelse og samtale på spansk om en ukendt spansksproget tekst

b) samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt materiale om almene emner

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse.

Tysk

Tysk fortsættersprog B

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • forstå talt tysk om kendte og ukendte emner
 • læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle, ældre tekster samt ikke-gennemgåede, ubearbejdede moderne prosatekster
 • redegøre på tysk for gennemgåede tekster og emner, analy­sere disse og perspektivere til andre tekster, idet du benytter et nuanceret ordforråd, samt anvender elementære bøjninger og sætningskonstruktioner korrekt
 • føre en samtale på tysk i et sammenhængende og nogenlunde flydende sprog om emner, du er fortrolig med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
 • udtrykke dig mundtligt på tysk om ikke gennemgåede tekster og emner med brug af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
 • udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner
 • benytte og udbygge relevante lytte- og læsestrategier samt mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
 • redegøre for og reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
 • redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
 • inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tekster og medier samt sammenligne studerede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
 • Kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold.
 • Grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprog­brug og kommunikation, herunder foranvendelse af ordforråd i forskellige kulturelle og samfundsmæssige situationer.
 • Grundlæggende regler or tysk udtale og intonation.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningens indhold:

Gennem arbejdet med det tyske sprog får du kendskab kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

Kernestoffet indeholder:

 • Udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og sam­fundsforhold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945.1 mindst ét af emnerne indgår tekst fra før 1945.
 • Aktuelle forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland.
 • Et bredt udvalg af litterære tekster, som giver en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i levevilkår, værdier og normer i Tyskland. Der indgår tekster fra de sidste 10 år.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb (6-8 emner), hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver. Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Den mundtlige prøve består af to dele:

a) en præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 6 sider med 24 timers forberedelse.

b) ca. 1 sides tekst på tysk, som du skal referere på dansk og indgå i dialog om.

Der er en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Tysk fortsættersprog C

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • at forstå indholdet, når der tales et enkelt tysk standardsprog
 • at bruge sproget til at skaffe dig viden om tysksproget kultur
 • at læse og forstå forskellige typer af nyere tysksprogede tekster
 • at redegøre for indholdet af en gennemgået tekst eller emne samt perspektivere til andre tekster eller emner på et enkelt tysk
 • at føre en samtale på et enkelt og sammenhængende tysk om forskellige person-, kultur- og samfundsrelaterede emner med relevante tysktalende målgrupper samt føre en samtale om em­ner, du er fortrolig med, referere, kommentere og give udtryk for forskellige synspunkter i et enkelt og sammenhængende sprog
 • at skrive korte tekster på tysk i relation til de læste tekster eller emner
 • at bruge og udbygge relevante lytte- og læsestrategier samt mundtlige kommunikationsstrategier
 • at give udtryk på tysk for forståelse af og refleksion over litteratur og andre æstetiske udtryksformer
 • at give udtryk på tysk for forståelse af ikke-fiktive tekster i tilknyt­ning til profilen på den uddannelse, hvori faget indgår
 • at give udtryk på tysk for indsigt i udvalgte, aktuelle forhold i Tyskland, samt i kulturelle, herunder udvalgte samfundsmæssige og historiske forhold i tysksprogede lande

Undervisningens indhold:

Gennem arbejdet med tysk sprog lærer du at kommunikere på tysk og får indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

Kernestoffet er:

 • grundlæggende ordforråd, grundlæggende tysk grammatik, sprogtilegnelse
 • grundlæggende viden om tyske kultur- og samfundsforhold
 • kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland efter 1945, herunder de seneste 10 år
 • aktuel litteratur og sagprosa
 • grundlæggende regler for tysk grammatik
 • grundlæggende normer for mundtlig sprogbrug og kommunika­tion

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og arbejdet er organiseret i tre til fem forskellige emner. It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med både undervisning, hjemmearbejde og kommunikation mellem dig og din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en 2-delt mundtlig prøve.

a) Din præsentation af et ukendt tekstmateriale med inddragelse af et af de studerede emner. Til denne del af prøven er der 24 timers forberedelse.

b) En ukendt tekst på 1 side, som du refererer på dansk, hvorefter din lærer stiller supplerende spørgsmål. Til denne del af prøven er der 30 minutters forberedelse.

Fag 9.-10. klasse

Dansk

Dansk D

Med Dansk D vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og at analysere og forstå ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. Ligeledes lærer du at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • ældre og nyere litteratur
  • journalistiske genrer og medier, trykte og elektroniske
  • kommunikation og argumentation
  • danskfaglige begreber
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk niveau D.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk niveau E.

Dansk E
Her vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og at analysere og forstå ældre og nyere tekster. Du lærer desuden at skabe dig overblik over et indhold, at udtrykke dig godt og klart og at formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • genrebegrebet
  • sprog og grammatik
  • ældre og nyere litteratur
  • journalistiske genrer og medier
  • kommunikation og argumentation
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau E.
Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk i folkeskolens 9. klasse eller dansk niveau F

Dansk F
Dansk niveau F er et fag på almen voksenuddannelse. Du kommer til at arbejde med det danske sprog og med at bruge sproget mundtligt såvel som skriftligt.

Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du lærer at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt, at begrunde et synspunkt og at vælge sprog, der passer til situationen.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • retskrivning og grammatik
  • ældre og nyere tekster
  • en avis eller et tidsskrift
  • kommunikation og argumentation
  • læste og hørte tekster
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår endvidere som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau F.
Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.


Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk i folkeskolens 9. klasse eller dansk niveau G.

Dansk G
Dansk niveau G er et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og at lytte opmærksomt.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • grammatik og retskrivning
  • ordbøger og håndbøger
  • en roman
  • læsning og kommunikation
  • medier og elektroniske tekster
  • ord, betydning, stavning og grammatik

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk niveau G.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 120 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk basis.

Engelsk

Engelsk D
På engelsk D niveau får du færdigheder i at kommunikere aktivt på et sammenhængende engelsk i skrift og tale. Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Du lærer desuden at læse og analysere tekster om almene emner og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer nyere tekster, for eksempel noveller og artikler
  • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • tekstanalyse
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk niveau D.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, bla

Engelsk E
Engelsk niveau E er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale. Du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk, og du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Desuden lærer du at læse og analysere tekster om kendte emner og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af nyere tekster
  • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • grundlæggende tekstanalyse
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk niveau F.

Engelsk F
På dette niveau lærer du at forstå engelsk i skrift og tale. Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog. Desuden får du kendskab til kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af tekster, for eksempel noveller og artikler om almene og samfundsmæssige emner
  • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk niveau G.

Engelsk G
Engelsk niveau G er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du kan blive bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner. Du får også viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af tekster, for eksempel noveller og artikler om almene emner
  • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • enkle samtaleteknikker
  • grammatik
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes prøve i læseforståelse og mundtlig prøve efter engelsk niveau G.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk basis.

Matematik

Matematik Basis
Matematik basis er undervisning for voksne i matematik på et meget grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med forståelse af matematikkens grundbegreber. I undervisningen vil du opleve, hvordan begreberne bliver brugt i mange forskellige sammenhænge i hverdagen.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • vores talsystem
  • plus, minus, gange og dividere
  • brøker
  • procent
  • enheder (fx km, g, cl, m³)
  • geometriske figurer

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter matematik basis. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Derudover skal du ikke opfylde særlige krav.

Matematik D
Matematik niveau E er undervisning for voksne i matematik på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse og brug af funktioner. Du lærer at kende forskel på forskellige funktionstyper.

Fagets indhold: 
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende matematiske områder:

  • talbehandling
  • arbejde med funktioner
  • lineære funktioner
  • eksponentialfunktioner
  • potensfunktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve efter matematik niveau D. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it – blandt andet regneark.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau E

Matematik E
Matematik niveau E er undervisning på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber, og den vil vise, hvordan man kan beskrive og løse problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet ved hjælp af matematik.

Fagets indhold: 
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende områder:

  • talbehandling
  • statistik
  • arbejde med funktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke prøve efter matematik niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau F.

Matematik F
Matematik niveau F er undervisning på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber. Du vil opleve, hvordan hverdags- eller samfundsproblemer kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fagets indhold: 
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende områder:

  • talbehandling
  • geometri
  • arbejde med funktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes ikke eksamen efter matematik niveau F.Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau G.

Matematik G
Matematik niveau G er undervisning foregårpå et grundlæggende niveau. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fagets indhold: 
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende matematiske områder:

  • talbehandling
  • geometri
  • arbejde med funktioner
  • statistik

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve: 
Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve efter matematik niveau G, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår anvendelse af it.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik basis.

Naturvidenskab
Tysk

Tysk G
Tysk niveau G gør dig i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Du kommer til at arbejde med kendte emner som indkøb, ferie, arbejdsplads m.m. Du lærer at indgå i en samtale på tysk om almindelige hverdagsforhold. Læsning af forskellige typer tekster vil være en del af undervisningen.

Fagets indhold: 
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • grundlæggende tysk ordforråd
  • udtale
  • lytte- og samtalestrategier
  • tysk grammatik og ortografi
  • forskellige typer tekster om kendte emner
  • indsigt i dele af tyske og tysksprogede kultur- og samfundsforhold

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes mundtlig prøve på tysk niveau G.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse: 
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til tysk basis.

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.