Eksamensregler

Reglerne for prøver og eksamen i gymnasiet, hf og AVU fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser.  Den vigtigste er eksamensbekendtgørelsen: ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”. (BEK nr 343 af 08/04/2016)

I tilknytning hertil udarbejder skolen selv visse regler, fx om brug af computer til skriftlige prøver og eksamen og om korrekt adfærd ved skriftlige prøver og eksamen. Disse ordensregler omtaler de vigtigste regler for prøver og eksamen, som du bør kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: manglende kendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf/sanktioner. Læs eksamensreglerne nedenfor.

1: Prøvetidspunkter
Planen offentliggøres i LUDUS og indeholder holdets prøvedato(er). Dine eksamenstidspunkter vil fremgå af LUDUS. Du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret om de ændringer, der vil kunne ske i løbet af eksamensperioden. 

2: Til- og framelding til prøver/eksamen
Du kan gå til prøve i de fag, du har fulgt og fået undervisning i. For at kunne komme til prøve skal du dog i rette tid have afleveret det, som du skal til prøve i. Dvs. det din lærer har vejledt dig om, f.eks. opgaver, projekter, rapporter eller synopser. Hvis du er selvstuderende, skal du melde dig til prøve senest 8 uger før eksamensperiodens start. Kontakt en studievejleder om dette.

3: Kom i rette tid (§ 16 og 17)
Hvis du kommer for sent til en prøve, betragtes du som ”udeblevet”, og du har altså ikke krav på at aflægge prøven. Ledelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at du alligevel deltager. Ved skriftlig prøve er der meget små muligheder herfor, blandt andet for at de andre kursister ikke skal blive forstyrret af kursister, der kommer for sent. Ved skriftlig prøve skal du sidde på din plads og være klar senest 15 minutter før prøvens start. Ved mundtlig prøve skal du møde senest en eksaminationstid tidligere, end det fremgår af mødeplanen.

4: Tilladte hjælpemidler ved eksamen
AVU (§15 Eksamensbekendtgørelsen):

Skolen har i de enkelte afdelinger fastsat særlige regler om brug af computer ved skriftlig eksamen, som alle kursister, der skal til skriftlig eksamen, er blevet gjort bekendt med i forbindelse med terminsprøven eller forud for eksamen. Den fastsatte procedure for udskrivning/aflevering af besvarelsen skal følges. I modsat tilfælde vil besvarelsen ikke kunne accepteres som rettidig afleveret. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for at hjælpe med tekniske problemer under prøven. Svigter din computer, må du bruge kuglepen eller blyant.

”En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende...”(§16)

Det er ikke tilladt at gå på internettet under skriftlig eksamen eller til forberedelsen ved mundtlig eksamen, medmindre der er givet særlig dispensation. Der foretages stikprøvevis kontrol af, at forbuddet ikke overtrædes. Overtrædelse medfører bortvisning fra den pågældende prøve/eksamen.

Det er tilladt at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. Dine lærere vil i hvert enkelt fag fortælle dig hvilke begrænsninger.

Ordbøger: Det er tilladt at bruge onlineordbøgerne på ordbogen.com til eksamen.

Mobiltelefoner må ikke anvendes til skriftlig/mundtlig eksamen. Der kan i enkelte fag på AVU være undtagelser fra reglen om brug af mobiltelefoner til eksamen. Tablet må benyttes under eksamen forudsat at der ikke er netadgang. Flyfunktion skal slås til.

HF (”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”)

Skolen har i de enkelte afdelinger fastsat særlige regler om brug af computer ved skriftlig eksamen, som alle kursister, der skal til skriftlig eksamen, er blevet gjort bekendt med i forbindelse med terminsprøven eller forud for eksamen.

Det er ikke tilladt at gå på internettet under skriftlig eksamen eller til forberedelsen ved mundtlig eksamen, medmindre der er givet særlig dispensation (søgt af underviser). Der foretages stikprøvevis kontrol af, at forbuddet ikke overtrædes.

Det er tilladt at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger. Dine undervisere vil i hvert enkelt fag fortælle dig hvilke begrænsninger. 

Ordbøger: Det er tilladt at bruge onlineordbøgerne på ordbogen.com til eksamen. Derudover, kan din underviser have søgt om specifikke ordbøger til faget.

Mobiltelefoner: Der må ikke medbringes mobiltelefoner, smart watches eller lign. til eksamen.

Overtrædelse kan medføre bortvisning fra den pågældende prøve/eksamen eller tildeling af karakteren -3.

5: Korrekt adfærd ved skriftlige prøver og eksamen

For hf:

Eksamensvagtens anvisninger skal til enhver tid følges.

Ved aflevering på papir (matematik delprøve 1) skal du huske at skrive navn og kursistnummer i sidehovedet på alle de ark, du vil aflevere til bedømmelse.

Ved elektronisk aflevering skal du ikke skriv navn, kursistnummer eller lign.

For at give ro i den sidste del af prøven må ingen kursister forlade lokalet det sidste kvarter af prøvens forløb. Det er først, når prøven er slut, og alle kursister i lokalet er helt færdige, at man kan få opgaven, sine noter og sin computer med ud fra lokalet. Før dette tidspunkt må intet fra prøven (opgavehæfte, noter, computer) forlade lokalet.

For øvrige:

Eksamensvagternes anvisninger skal til enhver tid følges. Du skal huske at skrive navn og kursistnummer i sidehovedet på alle de ark, du vil aflevere til bedømmelse, for at censorerne ikke kan være i tvivl om, hvem der har skrevet en bestemt side. Du skal ved aflevering af din besvarelse med din underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Når du afleverer din besvarelse, skal du sørge for, at eksamensvagten kvitterer for afleveringen ved at skrive sine initialer på siden.

Ved elektronisk aflevering skal eksamensvagten ikke kvittere for afleveringen. For at give ro i den sidste del af prøven må ingen kursister forlade lokalet det sidste kvarter af prøvens forløb. Det er først, når prøven er slut, og alle kursister i lokalet er helt færdige, at man kan få opgaven og sine noter og sin computer med ud fra lokalet. Før dette tidspunkt må intet fra prøven (opgavehæfte, noter, computer mm) forlade lokalet. Ved prøver af en halv eller en hel times varighed må ingen forlade lokalet før tid.

6: Særlige prøvevilkår (§ 19)
Du kan ansøge om forlænget prøvetid og/eller særlige hjælpemidler til din prøve, hvis du kan dokumentere enten ordblindhed eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser. Din lærer vil informere dig om regler

 

7: Snyd ved eksamen
AVU (§ 20) Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra den aktuelle prøve. Hvis man gribes i snyd, (også efter at en skriftlig besvarelse er afleveret), bortvises man fra prøven, og man kan søge skolen om lov til at gå til prøve i den efterfølgende eksamenstermin (december eller maj/juni). Det betragtes som snyd, hvis man uretmæssigt har fået hjælp til besvarelse af opgaven, har hjulpet andre eller har benyttet ikke tilladte hjælpemidler.

Hf: Snyd ved eksamen medfører enten bortvisning fra den aktuelle prøve eller tildeling af karakteren -3 (minus 3). Du kan også bortvises efter at en skriftlig besvarelse er afleveret. Det betragtes som snyd, hvis man uretmæssigt har fået hjælp til besvarelse af opgaven, har hjulpet andre eller har benyttet ikke tilladte hjælpemidler.

8: Adfærd generelt
Ved prøver og eksamen skal kursisten optræde hensynsfuldt over for medkursister, personale og øvrige personer, der er tilknyttet den pågældende prøve eller eksamen. Hvis en kursist udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af eksamen og prøve, kan kursisten jfr. § 20 i eksamensbekendtgørelsen af ledelsen bortvises fra den pågældende eksamen eller prøve.

9: Sygdom og sygeeksamen (§9)
Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at deltage i en prøve, er du forpligtet til at kontakte skolen samme dag.

På AVU er der ingen sygeeksamen. Hvis du er syg til en prøve, kan du først gå til prøve næste termin (december eller maj/juni). Hvis det drejer sig om en mundtlig prøve, vil vi forsøge at finde prøve i faget så hurtigt som muligt.

På hf-niveau har du mulighed for at gå til sygeeksamen, såfremt du kan fremvise lægeerklæring inden for den frist skolen har fastsat.

10: Klager (§§ 47-55)
Hvis du vil klage over en prøve, kan du bede om at få en kopi af opgaven og en kopi af din egen besvarelse. Hvis du vil klage over din karakter, skal du gøre det senest 2 uger efter, karakteren er meddelt. Din klage skal sendes til HF&VUC NORD. Den skal være skriftlig og have en begrundelse. Du kan kun klage personligt, og klagen skal nøje beskrive det, du mener, burde være anderledes. Klagen kan være indenfor følgende områder: 1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) prøveforløbet eller 3) bedømmelsen. Du kan henvende dig til VUC’s leder, hvis du vil have vejledning om proceduren.

Ovenstående regler henviser til ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” ( BEK nr. 343 af 08/04/2016 )

Paragrafhenvisningerne er til eksamensbekendtgørelsen, der i sin helhed kan findes her.

I visse tilfælde gælder der særlige regler for hf og derfor henvises der desuden til ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser”, der findes her. 

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.