Dine persondata på HF&VUC NORD

Information om indsamling og opbevaring af personlige kursistdata. 

EU's Persondataforordning er gældende fra 25. maj 2018. Det betyder, at vi skal fortælle dig, hvilke persondata, vi opbevarer om dig, og hvordan vi behandler dem.

Registrering
Når du tilmelder dig som kursist på HF&VUC NORD, indsamler og opbevarer vi persondata om dig: navn, adres­se, telefon, mailadresse, cpr.nr, evt. relevante eksamensbeviser og evt. anden relevante personlig information. Oplysningerne har du dels selv givet os ved samtale med vejleder/på ansøgningsskema og dels via beviser fra din skolegang.

Vi registre­rer og behandler løbende oplysninger vedr. dit undervisningsforløb: oplysninger om dit skema, dit frem­møde, dit studieforløb, resultater af prøver, eksa­mens­karakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for meget fravær. Ift. studievejledning, SU- og SPS-administration kan det også være nødvendigt at indhente og behandle andre relevante personlige oplysninger, fx helbredsoplysninger, oplysninger om misbrug, strafbare forhold og information om indkomst.

Formål
Vores formål med at behandle dine persondata er at kvalificere og administrere din optagelse og gennemførelse af under­visningen hos os samt for at vi kan overholde relevant lovgivning. Under uddannelsen anvender vi dine persondata bl.a. til at sikre, at du bliver optaget på de korrekte hold, er studieaktiv og tilmeldes eksamen, rapportering til offentlige myndigheder, refusion af deltagerbetaling, at du får udbetalt den SU, du evt. er berettiget til, fremstilling af dine eksamensbeviser. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Dine personoplysninger anvender vi ikke til profilering, fx annoncering, med mindre du giver dit samtykke hertil.

Videregivelse
Vi kan give dine personoplysninger til politiet eller andre offentlige myndigheder - hvis der står i loven, at vi skal udlevere personoplysninger.

Vi sender dine personoplysninger til Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring (UNI-login). Det sker for at give dig adgang til de under­vis­nings­­plat­forme, vi bruger i undervisningen. Men også for at kunne lave hold­evalue­ringer og trivsels­under­søgelser.

Styrelsen for IT og Læring opbevarer dine oplysninger efterfølgende og kan anvende dem til statistiske og forskningsmæssige formål.

Foto/video til markedsføring
Hvis du bliver portrætfotograferet eller optaget på video på skolens område, skal skolen først indhente dit samtykke til at anvende dit foto/video til markedsføring.

Studiekort i VUC app
Du har mulighed for, i VUC app'en, at oprette et digitalt studiekort med billede. Du uploader selv billedet i app'en. Billeddata gemmes på en lukket placering på IT Center Nord, og HF&VUC NORD har ikke adgang til at benytte disse data.

Logning af internetbrug
Når du bruger HF&VUC NORD's netværk, logger vi hvilke hjemmesider, du besøger og hvilke filer, du downloader. Vi opbevarer loggen i henhold til enhver tid gældende regler. Vi kigger kun i loggen, hvis vi har en mistanke om, at HF&VUC NORDs netværk er blevet brugt til noget, der er i strid med loven/vores retningslinjer for brug af internettet.

Videoovervågning
På vores undervisningssteder i Aabybro (Teknologiparken 1), Hjørring (Skolevangen 27 og Femhøje (Hjørring Kommunes kameraer), Aalborg (På Sporet 8) og Frederikshavn (Kærvej 3) er der opsat videokameraer på udvalgte fællesarealer og/eller indgange. Videoovervågningen foretages i kriminalitetsforebyggende øjemed og slettes i Aalborg efter 30 dage, Femhøje efter 1 døgn og på de resterende adresser efter 5 dage (men kan blive gemt i længere tid, hvis de skal bruges til at efterforske en bestemt hændelse). Hvis der er mistanke om, at noget ulovligt er foregået, eller at HF&VUC NORD's studie- og ordensregler er overtrådt, vil optagelserne blive gennemset. Kun enkelte medarbejdere udpeget af den lokale ledelse kan tilgå optagelserne. Evt. videregivelse af optagelser til politiet vil kun ske i kriminalitetsopklarende øjemed.

Samtykke
Hvis du har givet samtykke (fx til brug af foto/video i markedsføringsøjemed), kan du trække dette samtykke tilbage. På din samtykkekopi kan du se, hvilken mailadresse, du skal skrive til, hvis du vil trække dit samtykke tilbage. Er du i tvivl, kan du altid spørge i din afdelings administration.

Sletning
Vi sletter så vidt muligt dine personoplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til det formål, de er indsamlet til og i overensstemmelse med hensyn til klageadgang, revision af regnskab m.v. Vi opbevarer dine eksamensresultater i 30 år jf. eksamensbekendtgørelsen. Ift. data registreret i Ludus gemmer vi dog pt. al data på ubestemt tid, da vi afventer løsning fra Ludus vedr. sletningsmuligheder og automatisk kassationsfunktioner.

Dine rettigheder
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som er forkerte eller mangelfulde. Du har også ret til at få udleveret alle registrerede oplysninger om dig selv i et letlæseligt format. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. I disse tilfælde kan du henvende dig til HF&VUC NORDs databeskyttelsesrådgiver på mailadresse dpo@hfvucnord.dk eller på tlf.nr. 7250 5999. 

Dataansvar og databeskyttelsesrådgiver
HF&VUC NORD, På Sporet 8b, 9000 Aalborg, tlf. 99 300 100, CVR. 29485348, har dataansvar for skolens behandling af dine personoplysninger. HF&VUC NORD har en databeskyttelsesrådgiver (DPO) tilknyttet. Har du spørgsmål til dine persondata eller vores behandling af dem, kan du henvende dig til vores DPO på mailadresse dpo@hfvucnord.dk eller på tlf.nr. 7250 5999.

Mistanke om databrud

Et databrud er, når nogen får adgang til personoplysninger, som de ikke burde have adgang til, fx ved et hackerangreb. Det kan også være, hvis du ser en lægeerklæring ligge efterladt. Eller at du opdager, at du eller andre har adgang til andre kursisters personlige oplysninger i et af vores elektroniske systemer.

Har du mistanke om, at der er sket et databrud på HF&VUC NORD, skal du skynde dig at fortælle det til en lærer, leder eller IT-medarbejder på din skole, der kan bringe det hurtigt videre til rette instans.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, dine data ikke behandles korrekt i henhold til Persondataforordningen.

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer
I tilfælde af væsentlige ændringer til denne informationsskrivelse giver vi dig besked via denne hjemmeside og via besked i Ludus eller e-boks, hvis muligt. Den til enhver tid gældende version af denne informationsskrivelse vil være at finde på denne webside.

Sidst opdateret: [07.04.2020]