Billedkunst
Billedkunst C

Uddannelsestiden for billedkunst på C-niveau er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

I billedkunst C lærer du om visuelle udtryk, fx billeder, installationer og arkitektur. Du arbejder med både selv at skabe og med at analysere og forholde dig til andres værker, herunder væsentlige værker fra forskellige historiske perioder. Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag

Læs mere i Billedkunst C her

 

Biologi

Biologi B

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • formulere og analysere biologiske problemer med brug af biologiske fagudtryk såvel i kendte som i nye sammenhænge
 • gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter såvel i laboratoriet som i felten, herunder vurdere risikomomenter ved omgang med biologisk materiale, apparatur og kemikalier
 • analysere og bearbejde data fra eksperimentelt arbejde samt bearbejde og formidle resultater fra biologiske undersøgelser
 • observere og forklare levende organismers struktur og funktion og sammenholde dette med organismernes livsbetingelser
 • forklare, hvordan levende organismer opretholder stabile indre miljøer, og vurdere betydningen af samspillet mellem levende organismer og deres omgivelser
 • forstå og forklare økologiske problemstillinger og disses betydning på globalt plan på grundlag af kendskabet til den nære natur
 • forklare forskellige evolutionsmekanismer
 • analysere og vurdere artikler med biologisk indhold, herunder enkelte engelsksprogede artikler
 • opsøge og vurdere information vedrørende miljø, sundhed, medicin og bioteknologi
 • formulere dig såvel mundtligt som skriftligt om biologisk faglige emner og kunne inddrage etiske/holdningsmæssige forhold
 • skabe en faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:
 • virus og pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
 • opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
 • kulhydraternes intermediære stofskifte
 • udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer
 • menneskets immunforsvar, herunder vaccination
 • enzymers opbygning og funktion
 • genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder proteinsyntesen
 • eksempler på anvendt bioteknologi
 • nedarvningsmønstre belyst ved eksempler fra planter, dyr og mennesker
 • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
 • populationsbiologi
 • respiration, fotosyntese og gæring
 • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
 • succession, energistrømme og stofkredsløb i udvalgte økosystemer, herunder C- og N-kredsløb
 • økotoksikologi
 • eksempler på undersøgelses- og analysemetoder indenfor områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi

Integreret i kernestoffet er naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik. Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen, blandt andet biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, biologi som videnskabsfag og bioetiske problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer, såsom projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelseog eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne.

It er ligeledes integreret i undervisningen og bruges blandt andet til kommunikation, dataop­samling og databehandling.

Hvor biologi B indgår i en studieretning, vil undervisningen i beslæg­tede temaer i studieretningsfagene blive samordnet.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk. Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der udleveres dagen før prøven. Du får minimum 24 timers forberedelse. I den tid skal du lave en synopsis til brug ved selve eksamenen, der varer 30 minutter.

Biologi C

Uddannelsestiden for biologi på B-niveau er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

I biologi C beskæftiger du dig bl.a. med levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø. Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område. 

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Læs mere om Biologi C her. 

Dansk

Dansk A

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer. Faget er obligatorisk.

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation, litteratur og medier. Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer. 

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Læs mere om Dansk A her

Den naturvidenskabelige faggruppe

Den naturvidenskabelige faggruppe

Uddannelsestiden for den naturvidenskabelige faggruppe på hf er 225 timer fordelt på 1. år. Faggruppen er obligatorisk.

Faglige mål:

Faggruppen består af fagene biologi, geografi og kemi.

Du skal lære at:
 • bruge naturvidenskabeligt fagsprog, bl.a. symbolsprog
 • relatere observationer, modelfremstillinger og symbol fremstillin­ger til hinanden
 • skelne mellem en teoretisk model og den observerede virkelig­hed og forstå enkle sammenhænge mellem teori og praksis
 • udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen
 • foretage systematiske observationer og dataindsamling under feltarbejde og i laboratoriet
 • opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg
 • opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantita­tive eksperimenter og undersøgelser
 • identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde
 • udtrykke dig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt
 • indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskel­lige kilder
 • analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller
 • analysere fællesfaglige problemstillinger og opstille enkle pro­blemformuleringer ud fra en naturvidenskabelig tilgang
 • identificere og forholde dig til naturvidenskabelige problemstillin­ger fra hverdagen og fra den aktuelle debat
 • sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser

Undervisningens indhold:

Undervisningen tager udgangspunkt i fællesfaglige problemstil­linger og omfatter både fagenes kernestof og supplerende stof, der perspektiverer og uddyber kernestoffet.

Du arbejder med fællesfaglige emner inden for eller på tværs af føl­gende områder: naturvidenskab i hverdagen, sundhed, levevilkår, miljø, ressourceudnyttelse, produktion og teknologi samt stoffer, materialer og produkter.

Kernestoffet for biologi er:
 • udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning, herun­der DNA's opbygning og funktion
 • cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer
 • almene genetiske begreber og sammenhænge, herunder sam­spillet mellem arv og miljø
 • den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi
 • udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundheds­mæssig sammenhæng
 • udvalgte økologiske processer og deres betydning
Kernestoffet for geografi er udvalgte geofaglige områder indenfor:
 • vejrforhold og klima
 • energistrømme og kredsløb i naturen
 • naturbetingede resurser, produktion og teknologi
 • befolknings- og erhvervsforhold
Kernestoffet for kemi er:
 • stoffers opbygning
 • kemiske reaktioner
 • kemiske beregninger

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer:

emne- og projektarbejde, kursusforløb, eksperimentelt arbejde og feltarbejde. Det skriftlige arbejde indeholder bl.a. journalføring og rapportskrivning.

It indgår som redskab i undervisningen i form af bl.a. naturviden­skabelige undervisningsprogrammer, dataopsamling, databehand­ling og dataanalyse samt programmer til modellering, visualisering og simulering.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af opgaver, som dine lærere udarbej­der. Opgaverne indeholderen overskrift og underspørgsmål samt kendt og/eller ukendt bilagsmateriale. Bilagsmaterialet kan omfatte tekst, figurer, levende materiale, laboratorieudstyr, modeller m.m.

Design

Design C

Uddannelsestiden for design C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • identificere et designproblem og gennemføre en designproces
 • formidle en designproces, designløsninger og designanalyse
 • foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces
 • analysere og vurdere design som proces og resultat
 • analysere design ud fra kontekstuelle parametre

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:
 • designparametre: form, rum, funktion, kommunikation, æstetik og identitet
 • kontekstuelle parametre: samfund, miljø, etik, branding, øko­nomi, teknologi og innovation
 • produktdesign
 • kommunikationsdesign
 • design af fysiske omgivelser
 • historisk fokus på design fremstillet i perioden fra modernismen 

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem projektperioder og korte kursusfor­løb, hvor du lærer at gennemføre en designproces. Ved afslutnin­gen af hvert større projekt skal du lave en skriftlig opsummering på ca. 1 side af forløbets praktiske og teoretiske elementer. Resultater­ne fra hvert projektforløb samles i en portfolio. Ved gruppearbejder skal du udfærdige en individuel dokumentation af dit arbejde i projektforløbet, som ligeledes skal indgå i din portfolio. Foruden undervisningen på skolen vil klassen komme på besøg på tegnestuer, virksomheder og udstillinger.

It indgår som redskab i designprocessens forskellige faser. Du bruger it i forbindelse med research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio. Opgaven formuleres af dig og din lærer i fællesskab. Prøven er todelt. Første del består af din præsentation på grundlag af opgaven, illustreret ved hjælp af portfolioens materiale. Præsen­tationen suppleres med uddybende spørgsmål fra din lærer. Anden del formersig som en samtale mellem dig og din lærerom indholdet af portfolioen.

Eksamen varer 30 minutter med 48 timers forberedelsestid til udar­bejdelse af præsentation på grundlag af opgaven.

Dramatik

Dramatik B

Uddannelsestiden for dramatik B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • skabe og forstå forskellige former for sceniske udtryk
 • analysere og kvalificere forståelsen af den skabende praksis med centrale begreber fra drama og teater
 • reflektere systematisk over proces og produkt og indgå i en dialog om de valg, der er truffet
 • forstå og anvende teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng
 • redegøre mere detaljeret for to teorier, hvoraf den ene kan være fra en ikke-europæisk kultur
 • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre - med henblik på at skabe konkrete forestillinger for en defineret målgruppe

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:
 • grundlæggende principper for udvikling og realisation af en idé
 • grundlæggende principper for modtagelighed af og erkendelse gennem kunst
 • grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater
 • tre teaterhistoriske perioder - mindst en før og en efter 1950
 • nyere europæisk dramatik og moderne iscenesættelsesprincip- per
 • den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kunstnerisk og kulturel sammenhæng

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder. I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejderafsluttes med hver sin rapport, i hvilken du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen. Der bruges it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning på internettet.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Prøven er todelt og varer i alt 45 minutter. Den første del er en praktisk prøve, der kan foregå i gruppe eller enkeltvis. Du skal her scenisk vise udpluk fra et af de større projektarbejder samt deltage i en efterfølgende faglig samtale med eksaminator og censor. Prøven varer i alt 15 minutter.

Den anden del er en individuel mundtlig prøve med en forberedel­sestid på ca. 30 minutter og en eksamination af samme længde, hvor du skal vise din evne til at analysere et ukendt materiale.

Engelsk

Engelsk A

Uddannelsestiden for engelsk A på hf er 325 timer. Skolen bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner
 • læse engelske tekster meningsfyldt op
 • beherske et varieret ordforråd, som gør det muligt ubesværet at deltage i en samtale og diskussion på engelsk
 • give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling på flydende, korrekt engelsk af komplekse sagsforhold med forståelse for kommunikationssituationen
 • kunne gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i for­skellige typer engelske tekster
 • analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper under anvendelse af faglig terminologi
 • perspektivere den enkelte tekst i forhold til samfundsmæssige, kulturelle, historiske og litteraturhistoriske sammenhænge
 • anvende en grundviden om historiske, kulturelle og samfunds­mæssige forhold i Storbritannien og USA til analyse og perspek­tivering af aktuelle forhold
 • orientere dig i et større engelsksproget stof, herunder sortere i og vurdere forskellige informationskilder

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder:
 • det engelske sprogs grammatik, lydsystem, ortografi (stavemå­de) og tegnsætning
 • idiomatik (faste vendinger), ordforråd og orddannelse
 • principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
 • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
 • standardsprog og variation, herunder elementer af det engelske sprogs udvikling og det engelske sprog som globalt kommunika­tionssprog
 • tekstanalytiske begreber
 • et bredt udvalg af nyere litterære og ikke-litterære tekster
 • et bredt udvalg af litterære tekster fra forskellige perioder
 • uddrag af værker af Shakespeare
 • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
 • anvendelse af relevant faglig terminologi
 • anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
 • benytte hensigtsmæssige sprogindlæringsstrategier
 • væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
 • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden

Arbejdssproget vil overvejende være engelsk. Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryks­form. Der bruges it i undervisningen som støtte for tekstarbejdet og til informationssøgning.

Gennem undervisningen i engelsk på A-niveau opnår du kompeten­cer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor engelsk indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk.

Den skriftlige prøve varer i alt 5 timer og har udgangspunkt i et centralt stillet opgavesæt. Den første time må du hverken bruge computer eller faglige hjælpemidler. De sidste 4 timer er alle hjælpe- midler tilladt.

Den mundtlige prøve er i et ukendt tekstmateriale på 3-4 sider, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Der er 1 times forberedelse, hvor alle hjælpemidler er tilladt, og 30 minutters eksamination.

Engelsk B

Uddannelsestiden for engelsk B på hf er 75 timer. Den enkelte skolen bestemmer timernes fordeling.

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog. Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af et centralt stillet opgavesæt. 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et materialet, der består af én eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der beskriver, hvordan du skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal have et samlet omfang på 2-3 tre normalsider eller 6-9 minutters afspillet tekst eller en kombination. Såvel kendte som ukendte tekster kan indgå, men mindst én tekst skal være ukendt. 

Eksamen varer ca. 30 minutter og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Læs mere om Engelsk B her

Engelsk C

Uddannelsestiden for engelsk på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

I engelsk C får du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner. Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven tager udgangspunkt i et ukendt materiale tilknyttet et kendt emne. Prøvematerialet består af en eller flere tekster på 1-2 sider. Der kan også inddrages mediemateriale i elektronisk form.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid, hvor alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af internettet og kontakt med omverdenen.

Læs mere om Engelsk C her

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi C

Uddannelsestiden for erhvervsøkonomi på C-niveau er 75 timer. 

I erhvervsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed. Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en opgave, du trækker. 
Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Læs mere om Erhvervsøkonomi C her

Filosofi

Filosofi B

Uddannelsestiden for filosofi er på C - B-niveau ca. 200 timer og på B-niveau 200 timer. 

I filosofi B beskæftiger du dig med filosofiske problemer og argumentation, og du lærer at diskutere filosofiske teorier og etiske dilemmaer. Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om metafysik, videnskabsteori, samfundsfilosofi og erkendelsesteori.

Eksamen
Eksamen er en mundtlig prøve, der baserer sig på dit afsluttende projekt fra undervisningen. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 60 minutters forberedelsestid.

Læs mere om Filosofi B her

Filosofi C

Uddannelsestiden for filosofi C på hf er 75 timer. 

I filosofi C beskæftiger du dig med de filosofiske spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Filosofi dækker over mange områder, og du vil bl.a. få viden om teoretisk og praktisk filosofi og en elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste tidsperioder.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af 2-4 tekster med både kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Læs mere om Filosofi C her

Fransk

Fransk fortsættersprog C

Uddannelsestiden for fransk fortsættersprog på C-niveau er 75 timer.

I fransk fortsættersprog C lærer du at tale og forstå fransk igennem undervisning i sprogets opbygning og udtale samt ved studier af forskellige typer af enkle tekster. Samtidig giver faget dig også indsigt i kulturelle og samfundsmæssige forhold i de fransktalende lande, dog hovedsageligt Frankrig.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven varer 30 minutter med 1 times forberedelse. Du skal på fransk redegøre for en ukendt fransksproget tekst, som har tilknytning til et af de studerede emner.

Derefter skal du samtale på fransk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Læs mere om Frank fortsættersprog C her

Fysik

Fysik A

Uddannelsestiden for fysik A på hf er 325 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende, opstille og bruge et bredt udvalg af modeller til en kvali­tativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener samt kunne diskutere modellers gyldighedsområde
 • analysere et fysikfagligt problem ud fra forskellige repræsenta­tioner af data og formulere en løsning af det gennem brug af en relevant model
 • tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til under­søgelse af en åben problemstilling
 • behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomen er som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler og i samspil med andre fag
 • læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed
 • formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgrup­pe

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede:

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie med fokus på Det kosmologiske princip og Universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning
 • Jorden som planet i Solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • naturens mindste byggesten, herunder atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof og grundstof­fernes dannelseshistorie

Energi:

 • arbejde, energi og energiomsætning samt effekt og nyttevirkning
 • indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer
 • ækvivalensen mellem masse og energi

Elektriske kredsløb:

 • simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiom­sætning 

Bølger 

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbre- delsesfart og interferens
 • lyd og lys som eksempler på bølger
 • det elektromagnetiske spektrum

Kvantefysik:

 • atomers og atomkerners opbygning
 • fotoners energi og bevægelsesmængde, partikel-bølge-dualitet
 • atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre
 • radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven

Mekanik:

 • bevægelser i en og to dimensioner, herunder skråt kast og jævn cirkelbevægelse
 • bevarelsessætningen for bevægelsesmængde, herunder elas­tiske og uelastiske stød
 • kraftbegrebet og Newtons love, herunder tryk, opdrift og gnidning
 • gravitationsloven og bevægelse om et centrallegeme
 • kraft- og energiforhold ved harmonisk svingning
 • mekanisk energi i et homogent tyngdefelt og for gravitationsfeltet om et centrallegeme

Der inddrages endvidere supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling. Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde, løsning og formidling af fysikfaglige problemer og udarbejdelsen af projektrapporter.

Gennem undervisningen på fysik A opnår du kompetencer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor fysik indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk. Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt udarbej­det opgavesæt.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i 2 timer med 1-2 andre elever. Her må hjælpemidler i form af vejledninger, håndbøger o.l. benyttes. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid på 24 minutter og en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Fysik B

Uddannelsestiden for fysik B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende, opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantita­tiv forklaring af fysiske fænomener
 • foretage beregninger af fysiske størrelser ud fra grundlæggende begreber og modeller
 • tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt ud fra en given problemstilling
 • behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfæno­mener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler og i samspil med andre fag
 • læse tekster fra medierne og identificere de naturvidenskabelige elementer og vurdere argumentationens naturvidenskabelige gyldighed
 • formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie med fokus på det kosmologiske princip og universets udvidelse, herunder spektrallinjers rødforskydning
 • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • naturens mindste byggesten, herunder atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof og grundstof­fernes dannelseshistorie

Energi

 • beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
 • kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
 • indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer
 • ækvivalensen mellem masse og energi

Elektriske kredsløb

 • simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiom­sætning

Bølger

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredel- sesfart og interferens
 • lyd og lys som eksempler på bølger
 • det elektromagnetiske spektrum Kvantefysik
 • atomers og atomkerners opbygning
 • fotoners energi, atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre
 • radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven Mekanik
 • kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension
 • kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift

Newtons love anvendt på bevægelser i én dimension Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde, i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling.

Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og efterbehandling af eksperimentelt arbejde, løsning og formidling af fysikfaglige problemer og udarbejdelsen af projektrapporter. Hvor fysik B indgår i en studieretning sammen med matematik, vil der være specielt tilrettelagte forløb, hvor de to fag arbejder sammen

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i 1 1/2 time med 1-2 andre elever. Her må hjælpemidler i form af vejledninger, håndbøger o.l. benyttes. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid på 24 minutter og en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Fysik C

Uddannelsestiden for fysik C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:
 • kende og anvende enkle modeller, som kvalitativt eller kvantita­tivt kan forklare forskellige fysiske fænomener
 • perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfæno­mener som teknologi- og samfundsudvikling gennem eksempler
 • beskrive og udføre enkle kvalitative og kvantitative fysiske eks­perimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser
 • præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammen­hænge
 • arbejde med tekster fra medierne, herunder identificere de natur­videnskabelige elementer i teksternes argumenter formidle et emne med et elementært fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

 • grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af universet og dets udviklingshistorie, herunder det kosmologiske princip og universets udvidelse
 • Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener
 • atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenska­ber ved stof

Energi

 • beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
 • eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af om­sætningen mellem mindst to energiformer

Lyd og lys

 • grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelses fart
 • eksperimentel bestemmelse af bølgelængde
 • fysiske egenskaber ved lyd og lys samt deres forbindelse til sanseindtryk

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer og en del eksperimentelt arbejde, i hvilket du blandt andet bruger moderne it-baseret udstyr til dataopsamling og -behandling. Mundtlig fremstil­ling og skriftligt arbejde indgår i forbindelse med rapportering og ef­terbehandling af eksperimentelt arbejde samt løsning og formidling af fysikfaglige problemer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Du kommer op i en opgave, der bygger på det stof, der er blevet gennemgået i undervisningen og får 24 timers forberedelse til at lave et oplæg til brug for en mundtlig præsentation og diskussion af emnet. Selve prøveaflæggelsen varer 24 minutter.

Geografi

Geografi B

Uddannelsestiden for Geografi B på hf er 167 lektioner.

Formål:

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, som arbejder emneorienteret. 

Naturgeografi B skal give eleven en studieforberedende baggrund for en analytisk stillingtagen til samfundets og menneskets udnyttelse af naturen. 

Eleven skal lære at anvende geofaglige metoder. Geofaglig er et samlet udtryk for den række af geografiske discipliner fra naturgeografi, geologi og samfundsgeografi, der indgår i faget naturgeografi/geografi i ungdomsuddannelserne. 

Faglige mål:

Empirikompetencer
 • kende, opstille og bruge et bredt udvalg af
 • identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge
 • Planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener

Repræsentationskompetencer:

 • opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder, såvel som reflektere over troværdighed og anvendelighed af ekspertudsagn

Analytiske kompetencer

 • ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser
 • Udskille, analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge
 • Indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser

Modelleringskompetencer:

 • forstå og kritisk anvende komplekse geofaglige modeller som repræsentationer af virkeligheden

Perspektiverings- og kontekstkompetencer:

 • analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag

Kommunikationskompetencer:

 • indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer
 • Formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner
 • Demonstrere vinden om fagets identitet og metoder 

Kernestof:

”Globale og regionale variationer og forskelle samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden danner rammen for naturgeografi B. Fagets kerne er en sammenhængende stofkredsløbs- og energistrømbaseret forståelse af ”Jord-systemet”, dets struktur og funktion og dets samspil med menneskets livsvilkår. 

Der lægges vægt på forskellige samfunds natur- og resursegrundlag og deres forvaltning heraf. 

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde. It indgår endvidere som redskab i undervisningen

Skriftlighed i faget omfatter arbejde med fagets forskellige genrer og er en væsentlig del af læreprocessen. Skriftlighed omfatter blandt andet følgende: 

– journaler over eksperimentelt arbejde og feltarbejde 

– rapporter udarbejdet på baggrund af journalerne 

– forskellige opgavetyper 

– andre produkter som f.eks. præsentationer og posters. 

Eksamen:

Eksaminanden trækker ved lodtrækning minimum 24 timer før prøven en skriftligt formuleret opgave, der støttes af en bilags/materialesamling indeholdende kendt og ukendt materiale. Med ukendt materiale menes materiale, der ikke er anvendt i uddannelsestiden. 

Eksamen varer 30 minutter med 24 timers forberedelse.

 

Geografi C

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv. Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Læs mere om Geografi C her. 

 

Historie

Historie A

Uddannelsestiden for historie fra o - A er 190 timer.

Om undervisningen:

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

Læs mere om Historie A her

 

Historie B

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hf-enkeltfag er 150 timer.

I historie B vil du få gennemgået historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag. Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et ukendt materiale på 3 - 4 sider. Der gives ca. 90 minutters tid til forberedelse, og eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Læs mere om Historie B her

 

Idræt

Idræt B

Uddannelsestiden for idræt på B-niveau er 200 timer. Hvis du løfter faget fra C - B-niveau er uddannelsestiden 125 timer. For stx-studerende betyder det et samlet timetal på 275 timer.

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen

Eksamen
Eksamen består af en praktisk/mundtlig prøve.

Den praktiske del af prøven varer ca. 21 minutter med ca. 24 timers forberedelsestid. Denne del af prøven dækker et temaforløb og kan foregå individuelt eller i gruppe. Du bliver også eksamineret i temaernes teoretiske sammenhæng.

Den mundtlige del af prøven varer ca. 24 minutter, og du har ca. 48 minutters forberedelsestid. Denne del af prøven er en individuel opgave i form af en case, hvor du får afprøvet din teoretiske viden på en praktisk problemstilling.

Læs mere om Idræt B her

Idræt C

Uddannelsestiden for idræt på C-niveau på hf er 75 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

I faget idræt på C – niveau får du alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Der er bl.a. fokus på bevægelsesglæde og kropsbevidsthed og på idrættens funktion og betydning i samfundet.
Eksamen
Der afholdes en praktisk/mundtlig gruppeprøve med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand ved grupper a tre personer og ca. 20 minutter pr. eksaminand ved grupper a fire personer. Tiden fordeles med ca. 3/4 til den praktiske og ca. 1/4 til den mundtlige del af prøven. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid. 

I den praktiske del af prøven eksamineres I i idrætslige færdigheder. Gruppen udarbejder i forberedelsestiden en fælles drejebog for forløbspakken. Drejebogen er jeres plan for indholdet af den praktiske del af prøven. Alle drejebøger afleveres til eksaminator og censor senest ca. 24 timer, efter forløbspakken er trukket. 

Den mundtlige del af prøven gennemføres, efter gruppens praktiske del af prøven er afviklet. I den mundtlige del af prøven får I spørgsmål om den fremviste praksis og sammenhængen mellem praksis og den tieori, der hører til. I vil få en individuel bedømmelse. 

Italiensk

Italiensk begynder B

Uddannelsestiden for italiensk på B-niveau er 200 timer.

I italiensk B lærer du at læse og forstå et enkelt italiensk samt at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog. Derudover får du undervisning i Italiens historiske, kulturelle og interkulturelle forhold med relevans for de studerede emner.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Du skal på italiensk redegøre for en ukendt italiensksproget tekst, der har tilknytning til et af de studerede emner. Derefter skal du samtale på italiensk om almene emner med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.

Prøven varer ca. 30 minutter og har ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler. Dog er kommunikation med omverdenen og brug af internettet og oversættelsesprogrammer ikke tilladt.

Kemi

Kemi B

Uddannelsestiden for kemi B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • redegøre for sammenhængen mellem struktur og egenskaber for både organiske og uorganiske stoffer samt redegøre for deres anvendelse i hverdag og teknologisk sammenhæng
 • relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinan­den
 • udføre beregninger
 • redegøre for og behandle kemisk ligevægt på kvalitativt og kvan­titativt grundlag
 • tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter med udgangs­punkt i kendte metoder samt omgås kemikalier og laboratorieud­styr på forsvarlig vis
 • registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt analysere, vurdere og formidle forsøgsresultater mundtligt og skriftligt
 • indhente og benytte kemisk information fra forskellige kilder
 • formidle kemisk viden såvel i fagsprog under anvendelse af kemisk nomenklatur som i dagligsprog
 • identificere og redegøre for enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og den aktuelle debat samt perspektivere den opnå­ede faglige viden

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af følgende emneområder:

Stoffers opbygning

 • grundstoffernes periodesystem, herunder atommodeller
 • kemisk binding i relation til stoffers opbygning, tilstandsform og opløselighedsforhold

Mængdeberegninger

 • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsnin­ger

Stofkendskab, herunder anvendelser af stofferne

 • kemisk nomenklatur
 • uorganisk kemi: stofkendskab til udvalgte forbindelser af metal­ler, herunder overgangsmetaller, og ikke-metaller
 • organisk kemi: struktur- og isomeriforhold samt fysiske og kemiske egenskaber for stofklasserne carbonhydrider, alkoholer, carboxylsyrer, aminer og estere
 • udvalgte biologisk aktive makromolekyler

Kemiske reaktioner

 • ligevægtskonstant, reaktionsbrøk, Le Chateliers princip
 • redoxreaktioner, herunder afstemning af disse
 • syre-basereaktioner, herunder pH-beregninger i vandige opløs­ninger af syrer og baser
 • reaktionshastighed på kvalitativt grundlag, herunder katalyse Eksperimentelt arbejde
 • syntese, separation, kvalitativ og kvantitativ analyse, kemikalier og sikkerhed

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner, der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, herunder emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde. It indgår i dit arbejde med at indhente data og føre journaler over dine forsøg. Du vil skulle formidle dine resultater og din viden både mundtligt og skriftligt.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk. Den mundtlige prøve kan forme sig på to måder:

a)  enten som en prøve på grundlag af både teoretisk stof og eks­perimentelt arbejde med en forberedelsestid på 30 minutter og en eksaminationstid på 30 minutter.

b)  eller som en todelt gruppeprøve, hvor første del består i laborato­riearbejde i 1 1/2 time med op til 4 andre elever, mens eksaminator og censor taler med jer om eksperimentet og den tilhørende teori. Her må alle hjælpemidler benyttes med undtagelse af relaterede rapporter og journaler. Anden del, der foregår umiddelbart efter, er en individuel afhøringssamtale i en teoretisk delopgave.

 

Kemi C

Uddannelsestiden for kemi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

I kemi C vil du få et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Læs mere om Kemi C her.

Kultur- og samfundsfaggruppe

Kultur- og samfundsfaggruppe

Uddannelsestiden for kultur- og samfundsfaggruppe er ca. 300 timer.

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag. Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser. 

Eksamen
Eksamen består af en intern flerfaglig mundtlig prøve og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag.

Projektet kan du udarbejde alene eller sammen med andre, mens den mundtlige prøve er individuel. Projektet udarbejdes i ca. 15 timer fordelt over mindst en uge i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Der skal udarbejdes et skriftligt produkt på 2-4 sider, som afleveres mindst 3 dage inden prøvens afvikling.

Selve eksaminationen varer ca. 30 minutter. Du fremlægger temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen

Læs mere om Kultur- og samfundsgruppe her

Matematik

Matematik A

Uddannelsestiden for matematik A på hf er 375 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • arbejde med formler samt beskrive og løse problemer med mate­matisk indhold
 • bruge simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller
 • bruge funktionsudtryk og afledet funktion i opstillingen af mate­matiske modeller
 • bruge forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger
 • opstille geometriske modeller, analytisk beskrive geometriske figurer i koordinatsystemer og løse geometriske problemer
 • anvende matematisk teori og redegøre for matematiske ræson­nementer og beviser
 • bruge it-værktøjer og matematiske programmer i løsningen af matematiske problemer, bl.a. til dataanalyse, ligningsløsning, håndtering af komplicerede formler, differentialkvotient og stam­funktion
 • forstå matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling

Undervisningens indhold:

Kernestoffet består af tal- og formelhåndtering, ligningsløsning, sta­tistiske analysemetoder, geometri, matematiske funktioner og deres egenskaber samt differential- og integralregning. Følgende emner kan særligt fremhæves:

 • Karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponentialfunktioner, potensfunktioner og logaritmefunktioner, cosinus og sinus.
 • Anvendelse af differentialregning til at svare på spørgsmål om væksthastighed, til at løse optimeringsproblemer og til at opstille ligninger for, hvorledes givne variable ændrer sig.
 • Anvendelse af integralregning til at løse sådanne ligninger, der beskriver vækst og ændring i givne variable størrelser, samt til at beregne arealer og rumfang.
 • Anvendelse af vektorregning til at beskrive og løse plan- og rum­geometriske problemer. Anvendelse af trigonometri til at beregne sider og vinkler.
 • Statistiske og deskriptive metoder til at beskrive og fortolke et datamateriale. Metoder til at vurdere stikprøver med henblik på den statistiske usikkerhed.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløb over udvalgte emner, differentialligningsmodeller (herunder både opstilling, anvendelse og løsning af differential­ligninger), anvendelse af mindst to typer statistiske eller sandsyn­lighedsteoretiske modeller, indsamling og bearbejdning af data til belysning af en opstillet hypotese samt matematik-historiske forløb.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt-eller emneforløb. Hvor matematik A indgår i en studieret­ning, vil der være tilrettelagt et fagligt samarbejde, som indeholder mere omfattende anvendelse af matematik.

I undervisningen lægges der endvidere vægt på opgaveløsning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kom­petencer. Du vil arbejde med it og moderne matematikprogrammer både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Gennem undervisningen på matematik A opnår du kompetencer til at kunne begynde på enhver videregående uddannelse, hvor matematik indgår.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve efter udtræk. Den skriftlige prøve består af en delprøve uden hjælpemidler og en delprøve, hvor alle hjælpemidler er tilladt.

Den mundtlige prøve består af en præsentation af et sammenhæn­gende emne, eventuelt med baggrund i en udarbejdet projektrap­port, efterfulgt af en dialog om det overordnede emne.

 

Matematik B

Uddannelsestiden for matematik B på hf er 250 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • håndtere simple formler, herunder oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt, kunne redegøre for forelig­gende symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne bruge symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold
 • give en statistisk behandling af et talmateriale og kunne formidle konklusioner i et klart sprog
 • bruge simple funktionsudtryk i modellering af givne data, at foretage simuleringer og fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af sådanne modeller bruge differentialkvotient og stamfunktion for simple funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af dem redegøre for foreliggende geometriske modeller og håndtere geometriske problemstillinger på grundlag af trekantsberegninger
 • gennemføre simple matematiske ræsonnementer og beviser formidle viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder
 • bruge it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer, herunder håndtering af mere komplekse formler og brug af diffe­rentialkvotient og stamfunktion for mere komplicerede funktions- udtryk

Undervisningens indhold:

Kernestoffet er:

 • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, lignings- løsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer
 • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportiona­litet samt lineære sammenhænge, polynomielle sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammehænge mellem variable
 • begrebet f (x), karakteristiske egenskaber ved følgende elemen­tære funktioner: lineære funktioner, polynomier, eksponentiel-, potens- og logaritmefunktioner samt karakteristiske egenskaber ved disse funktioners grafiske forløb, anvendelse af regression på et datamateriale
 • definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder vækst­hastighed og marginalbetragtninger, afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation aff + g,f-gogk f
 • monotoniforhold, ekstrema og optimering og sammenhængen mellem disse begreber og differentialkvotient
 • stamfunktion for de elementære funktioner, anvendelse af inte­gralregning til arealberegning af punktmængder begrænset af grafer for ikke-negative funktioner
 • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter
 • principielle egenskaber ved matematiske modeller, modellering

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del foregår som projekt- eller emneforløb, hvoraf nogle afrundes med en rapport. It indgår som redskab i undervisningen i form af bl.a. lommeregnere, it- og matematikpro­grammer.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer. 

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 4 timer. Prøven består af opgaver inden for kernestoffet. Ved den mundtlige prøve vælger skolen en af nedenstående to prøveformer:

a)  En todelt mundtlig prøve på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Prøven varer30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

b)  En todelt mundtlig prøve på grundlag af rapporter, som du har lavet i forbindelse med undervisningen. Prøven varer30 minutter med 30 minutters forberedelsestid.

 

Matematik C

Uddannelsestiden for matematik på C-niveau er 135 timer.

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 3 timer og består af centralt stillede opgaver inden for kernestoffet. Prøven er todelt, og du må ikke benytte hjælpemidler til den første del af pøven. Til den anden del må du benytte hjælpemidler, bortset fra kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve er også todelt. Den første del kan foregå i grupper med højst tre deltagere, hvor I arbejder i ca. 90 minutter med en ukendt problemstilling, som I efterfølgende har en samtale med eksaminator om. Den anden del af prøven er individuel og baserer sig på en spørgsmål, du trækker. Ved prøven præsenterer du dit svar på det udtrukne spørgsmål, og derefter følger en samtale mellem dig og din lærer. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 20 minutters forberedelsestid

Læs mere Matematik C her

Mediefag

Mediefag B

Uddannelsestiden for mediefag fra 0 - B-niveau er 200 timer og fra C - B-niveau 125 timer.

Om undervisningen:

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper. Du lærer selvstændigt og kreativt at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis, manuskript og storyboard.

Læs mere om Mediefag B her

Mediefag C

Uddannelsestiden for mediefag C på hf er 75 timer. 

I mediefag C får du kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner. Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele.

Første del af prøven tager udgangspunkt i din eller gruppens eksamensproduktion, hvor du eller I prøves i evnen til at redegøre for og diskutere centrale elementer i produktionen. Uddannelsesinstitutionen beslutter, om prøven skal foregå individuelt eller gruppevis. Eksaminiationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.

Anden del af prøven handler om det teoretisk-analytiske stof og tager udgangspunkt i et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program. Til citatet hører eventuelle vejledende spørgsmål. Du prøves i din evne til at fremdrage væsentlige aspekter i citatet.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 30 minutters forberedelsestid. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.

Læs mere om Mediefag C her

Musik

Musik B

Uddannelsestiden for musik B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Faget musik har både en teoretisk og en praktisk dimension.

Inden for musikkens teori og historie skal du lære at:

 • anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af vestlig kunst- og populærmusik - herunder dansk musik - og af musik fra ikke-vestlige kulturer
 • anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof
 • demonstrere kendskab til musikalsk notation
 • benytte elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer
 • indgå i og redegøre for et teoretisk-praktisk musikprojekt med brug af it
 • opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier

Inden for musikudøvelse (sang og sammenspil) skal du lære at:

 • synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire samt demonstrere musikalsk udtryksfærdighed
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk ar­rangement for et publikum

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder både musikkundskab og musikudøvelse.

Musikkundskab (teori og historie):

 • satser og numre fra vestlig kunst- og populærmusik gennem tide­rne, herunder folkemusik, dansk musik og ny kompositionsmusik samt ikke-vestlig musik
 • musikhistoriske og musikkulturelle forhold gennem tiderne
 • musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori med henblik på kvalificering af musikalsk opmærksomhed, oplevelse og analyse
 • elementærsatsteknik
 • medier og musikteknologi
 • litteratur med relation til den udvalgte musik

Musikudøvelse (sang og sammenspil):

 • musikalsk kreative processer med brug af krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter
 • et varieret udvalg af enstemmige sange fra ind- og udland
 • et varieret udvalg af flerstemmige vokal- og/eller instrumentalsat- ser fra ind- og udland
 • grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter
 • indstudering og fremførelse af et musikstykke, solistisk og/eller i gruppe

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen:

Undervisningen indeholder både teoretiske og praktiske elementer. Du får emne- og projektundervisning og skal i forbindelse med musikprojektet beskrive arbejdsprocessen. Beskrivelsen danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige prøve. It indgår i under­visningen som en del af produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof. Du høres i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutters varighed. Eksaminationstiden er 22 minutter med 44 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du fremføre to opgaver, hvoraf den ene kan være en soloopgave. Hver opførelse skal suppleres af en kort redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksamina­tionstiden er 8 minutter pr. elev.

 

Musik C

Uddannelsestiden for musik på C-niveau er 75 timer.

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik. Du lærer at udtrykke dig musikalsk både solo og i sammenspil med andre. Endvidere får du viden om bl.a. musikkens historiske og kulturelle sammenhænge.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og en prøve i musikudøvelse.

I musikkundskab tager prøven udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i undervisningen samt i et ukendt parallelstof. Prøvematerialet består af en indspilning af et eller flere stykker musik på højst 6 minutter, en grafisk gengivelse af den klingende musik og eventuelt øvrigt materiale.

I forberedelseslokalet vil der være afspilningsanlæg og et tangentinstrument, og du må selv medbringe instrument efter eget valg. Eksamen varer ca. 20 minutter med ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du i en gruppe på mindst to elever opføre et indstuderet nummer. Eksamen varer ca. 5 minutter pr. elev.

Psykologi

Psykologi B

Uddannelsestiden for psykologi B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

I psykologi B får du grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. 

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven foregår grundlag af et kendt tema med et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 24 timers forberedelsestid. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.

Skolen kan beslutte, at man kan forberede sig i grupper, men eksaminationen er altid individuel.

Læs mere om Psykologi B her.

Psykologi C

Uddannelsestiden for psykologi C på hf er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal:

 • få kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det nor- maltfungerende menneske
 • lære at redegøre for og kritisk forholde dig til centrale psykologi­ske teorier og begreber
 • lære kritisk at kunne udvælge og bruge psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof
 • få kendskab til, at der kan bruges forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger
 • få et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
 • lære at vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd
 • lære at formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde

Undervisningens indhold:

Undervisningen giver dig grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter. Psykologiske forhold handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og undergivne livsomstændigheder.

Kernestoffet inden for de forskellige dimensioner er:

socialpsykologi:

 • gruppepsykologiske processer og social indflydelse; interpersonel kommunikation; social kognition, herunder stereotyper og fordomme

udviklingspsykologi:

 • menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur; omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed versus resiliens; kognition og læring: psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens, motivation og hukommelse; perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen; personlighed og identitet: selv, identitet og person­lighed, individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, fx i forbindelse med det praksis- og anvendelsesorienterede, arbejds- og erhvervs­relaterede perspektiver eller videnskabelige- og metodiske forhold.

Undervisningen:

Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem det lærerstyrede og det mere selvstændige arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb. It indgår som et redskab i undervisningen, bl.a. i form af internet-baseret videns­søgning, formidling og it-baserede programmer med psykologifagligt indhold.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen kan vælge mellem to prøveformer:

a)  Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt bilagsmateriale. Prøven varer 24 minutter, og du får 24 eller 48 minutters forberedelsestid.

b)  Mundtlig prøve på grundlag et ukendt tema med bilagsmateriale. Du præsenterer din synopsis over temaet, herefter går prøven over i supplerende spørgsmål og samtale. Prøven varer30 minutter, og du får minimum 24 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis.

Religion

Religion B

Uddannelsestiden for religion B på hf er 200 timer. 

I religion B lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af dit afsluttende projekt og en ukendt tekst. Du drøfter din projektrapport samt fremlægger og drøfter den ukendte tekst. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får en forberedelsestid på ca. 1 time. 

Læs mere om Religion B her. 

Religion C

Uddannelsestiden for religion C på hf er 75 timer. 

I religion C får du en forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund, kultur. Du lærer om kristendom og islam samt en tredje religion. Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på baggrund af en opgave, der består af et ukendt bilagsmateriale. Opgaverne består af et til tre materialer med et samlet omfang på maksimalt 11⁄2 side. Andre materialer som billeder, video, statistik, musik, lyrik, tegneserier, osv., kan også indgå. 

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Læs mere om Religion C her. 

Samfundsfag

Samfundsfag B

Uddannelsestiden for samfundsfag B er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Læs mere om Samfundsfag B her. 

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at under­søge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
 • forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier
 • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydnin­gen af EU og globale forhold
 • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
 • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Dan­mark og EU og diskutere løsninger
 • undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillin­ger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold
 • dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, euro­pæiske og globale udviklingstendenser
 • formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale til at under­søge problemstillinger og konkludere
 • anvende kvantitative og kvalitative metoder
 • skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklarin­ger
 • formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer
 • formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuance­ret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
 • argumentere sammenhængende og nuanceret for egne syns­punkter på et fagligt grundlag

Undervisningens indhold:

Kernestoffet indeholder fagområderne: sociologi, politikog økonomi samt metodeindlæring. Der vil blive suppleret med eksempler fra den til enhver tid aktuelle samfundsdebat.

Sociologi:

 • identitetsdannelse og socialisation; mas­semedier og politisk meningsdannelse; social differentiering og kulturelle mønstre.

Politik:

 • politiske grundholdninger, herunder konserva­tisme, liberalisme og socialisme; demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet og magtbegreber; forskellige politi­ske systemer, herunder det danske politiske system og EU.

Økonomi:

 • velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund; det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, styring, bæredygtig udvikling, herunder EU; globaliseringens betydning for Danmark.

Metode:

 • komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode. Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Som fag medvirker samfundsfag på B-niveau til at give en sam­menhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problem­stillinger. Faget giver begreber, metoder og teorier til brug for blandt andet empiriske undersøgelser.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad. Der bruges generelt it i undervisningen.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve består af en synopsisprøve med 3 timers forberedelse. Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tema.

 

Samfundsfag C

Uddannelsestiden for samfundsfag C er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

I samfundsfag C får du kendskab til danske samfundsforhold samt lærer om enkle, faglige teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale på 2-3 sider. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Læs mere om Samfundsfag C her

 

Spansk

Spansk A

Uddannelsestiden for spansk på A-niveau er 325 timer.

Om undervisningen:

I spansk A lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Desuden uddyber du din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.

Læs mere om Spansk A her

 

Spansk B

Uddannelsestiden for spansk B på hf er 200 timer. 

I spansk B får du et grundlæggende, alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du kendskab til spansk grammatik. Du får bl.a. undervisning i at læse og forstå forskellige spansksprogede tekster og lærer om historiske og kulturelle forhold i Spanien og andre spansksprogede områder.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve.

I første del skal du på spansk gøre rede for en ukendt spansksproget tekst. I anden del fører du en samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om almene emner.

Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelse. I forberedelsestiden må du benytte alle hjælpemidler med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Tysk

Tysk fortsættersprog B

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog B på hf er 200 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Faglige mål:

Du skal lære at:

 • forstå talt tysk om kendte og ukendte emner
 • læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle, ældre tekster samt ikke-gennemgåede, ubearbejdede moderne prosatekster
 • redegøre på tysk for gennemgåede tekster og emner, analy­sere disse og perspektivere til andre tekster, idet du benytter et nuanceret ordforråd, samt anvender elementære bøjninger og sætningskonstruktioner korrekt
 • føre en samtale på tysk i et sammenhængende og nogenlunde flydende sprog om emner, du er fortrolig med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
 • udtrykke dig mundtligt på tysk om ikke gennemgåede tekster og emner med brug af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
 • udtrykke dig skriftligt på tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i de centrale bøjninger og sætningskonstruktioner
 • benytte og udbygge relevante lytte- og læsestrategier samt mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
 • redegøre for og reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
 • redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
 • inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tekster og medier samt sammenligne studerede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
 • Kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold.
 • Grundlæggende normer og regler for skriftlig og mundtlig sprog­brug og kommunikation, herunder foranvendelse af ordforråd i forskellige kulturelle og samfundsmæssige situationer.
 • Grundlæggende regler or tysk udtale og intonation.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningens indhold:

Gennem arbejdet med det tyske sprog får du kendskab kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande.

Kernestoffet indeholder:

 • Udvalgte sider af tysksprogede landes kultur, historie og sam­fundsforhold. Hovedvægten lægges på Tyskland efter 1945.1 mindst ét af emnerne indgår tekst fra før 1945.
 • Aktuelle forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland.
 • Et bredt udvalg af litterære tekster, som giver en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i levevilkår, værdier og normer i Tyskland. Der indgår tekster fra de sidste 10 år.

Undervisningen:

Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb (6-8 emner), hvori der er indlagt sproglig træning og skriftlige opgaver. Der bruges it i undervisningen til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve efter udtræk.

Den mundtlige prøve består af to dele:

a) en præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 6 sider med 24 timers forberedelse.

b) ca. 1 sides tekst på tysk, som du skal referere på dansk og indgå i dialog om.

Der er en forberedelsestid på 24 minutter.

 

Tysk fortsættersprog C

Uddannelsestiden for tysk fortsættersprog C på hf er 75 timer. 

I tysk fortsættersprog C lærer du at forstå et enkelt tysk standardsprog. Samtidig får du et grundlæggende kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du får også undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik og lærer at reflektere på tysk over litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet tysksproget tekstmateriale, der skal have tilknytning til ét af de studerede emner. Tekstmaterialet skal bestå af en eller flere tekster med et samlet omfang på maks. én normalside. 

Der er en samlet eksaminationstid på ca. 30 minutter, og du har ca. 1 times forberedelsestid.

Læs mere om Tysk fortsættersprog her. 

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.