Vores kvalitetssystem

HF&VUC NORDs kvalitetssystem er kort fortalt rammerne for, hvordan vi arbejder med kvalitet her hos os. Rammerne består af en række principper og procedurer for kvalitetsarbejdet, og tager udgangspunkt i et årshjul fyldt med konkrete aktiviteter og dertilhørende procesbeskrivelser. Aktiviteterne spænder over alle vores uddannelsestilbud (AVU, hf, FVU og OBU) og tilrettelægges ud fra de til enhver tid gældende bekendtgørelser og anden lovgivning på det enkelte område.

I årshjulet beskriver vi procedurer for gennemførslen og evalueringen af de enkelte aktiviteter, herunder også deadlines, og hvem der har ansvar for den enkelte proces.

Vores kvalitetssystem bygger på en masse data af både kvalitativ og kvantitativ art, og bliver løbende justeret efterhånden som erfaringer kommer til, og nye målsætninger stilles op af bestyrelsen og ledelsen. Vores arbejde med kvalitet er nemlig knyttet tæt sammen med vores mission, vision og værdier - alt det, der beskriver, hvordan vi på HF&VUC NORD er og gerne vil være som skole.

De bærende principper
For at holde et klart og relevant fokus i arbejdet med kvalitet har vi på HF&VUC NORD valgt at arbejde med nogle bærende principper for kvalitetssystemets opbygning:

 • Kvalitet skal være noget, vi GØR
 • Kvalitet skal være til at forstå
 • Kvalitet skal være for alle; kursister, medarbejdere og samarbejdspartnere

Formål og mål
Formålet med at systematisere kvalitetsarbejdet er kontinuerligt at sikre og udvikle den kvalitet, der skal være i vores kerneopgave. Som udbyder af gymnasiale uddannelser (hos os hf) forholder vi os i vores kvalitetsarbejde til de politisk besluttede formål med de gymnasiale uddannelser:

 • At forberede eleverne til videregående uddannelse
 • At udvikle elevernes faglige indsigt og studiekompetence og personlige myndighed i et dannelsesperspektiv
 • At forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre

Derudover arbejder vi i fastlæggelsen af vores egne kvalitetsmål og strategiske indsatser vedr. hf-uddannelsen med udgangspunkt i de nationale retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser:

 • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
 • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
 • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes

Derudover fastsætter vi ud fra bl.a. bekendtgørelserne for alle vores uddannelsesretninger en række kvalitetsmål og strategiske indsatser, som vi løbende arbejder med og følger op på i den årlige kvalitetsrapport.

Organisering af kvalitetsarbejdet
Det er vores bestyrelse, der fastsætter vores mission, vision og strategi - og herunder også skolens egne kvalitetsmål. Det gør bestyrelsen i samspil med ledelse gennem drøftelser og strategiseminarer.

Det er ledelsens ansvar at omsætte de strategiske mål til måltal og handlingsplaner for kvalitetssikring og -udvikling. I samarbejde med lokal ledelse, medarbejdere og kursister iværksætter ledelsen så konkrete planer og indsatser.

Rektor fremlægger hvert år en kvalitetsrapport, der er i brede træk skal indeholde to ting:

 • En selvevaluering - resultater fra det forgangne års indsatser og en samlet evaluering af det generelle kvalitetsarbejde.
 • En fremadrettet opfølgnings- og handlingsplan for fortsatte og nye operationelle kvalitetsmål/strategiske indsatser, som besluttet fra bestyrelse/ledelse (for igangværende aktiviteter beskrives ændringsbehov)

Sekretariatet koordinerer kvalitetsarbejdet og indsamler data på tværs af organisationen.

På HF&VUC NORD har vi organiseret den undervisnings- og vejledningsfaglige del af kvalitetsarbejdet i tre ledergrupper:

 • AFO-ledergruppe (AVU, FVU og OBU)
 • Hf-ledergruppe
 • Vejledningsledergruppe

Ledergrupperne består af uddannelsesledere og -chefer for det pågældende område fra hver afdeling samt en forstander, der fungerer som ledergruppeformand og forbindelsesled til chefgruppen. Ledergrupperne har ansvaret for at koordinere rammerne for det pågældende område jf. bekendtgørelser, læreplaner og anden lovgivning på tværs af organisationen og dermed sikre kvalitet og udvikling.

Desuden er vores hf-undervisere organiseret i teams omkring det enkelte hold. Holdets studievejleder er også medlem af teamet, som samarbejder om holdets studieaktivitet og trivsel. Desuden er alle vores hf-undervisere medlem af faggrupper jf. deres undervisningsfag. Vi prioriterer faggruppesamarbejdet højt, og i afdelingen Aalborg-Hobro er der fx tilknyttet en leder til hver faggruppe, ligesom der er fastlagte SKAL-fokusemner til alle møder.