Studie- og ordensregler

Hvorfor regler?

HF&VUC NORD er arbejdsplads for både kursister/elever og medarbejdere. Det skal være godt og trygt for os alle sammen at være her – i undervisningen, og når vi ellers er sammen. Derfor har vi et sæt studie- og ordensregler, som ledelsen og kursistrådet har lavet. Reglerne fortæller, hvordan vi hver især er med til at sørge for, at vores skole er god at gå på. Og så fortæller reglerne også, hvordan du hjælper dig selv med at få mest ud af din undervisning her.

Ordensregler

 • Du er hensynsfuld og har respekt for andre kursister/elever og medarbejdere - det gælder også på de sociale medier.
 • Du deltager ikke i mobning eller opfører dig krænkende på andre måder. Se en uddybning af vores antimobbestrategi her
 • Du behandler skolens udstyr og inventar ordentligt.
 • Du overholder skolens regler om 'røgfri skoletid', hvilket betyder at du ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden - hverken på eller udenfor matriklen. 
 • Du overholder eksamensreglerne og forsøger ikke at skaffe dig uretmæssig hjælp eller benytte ulovlige hjælpemidler under prøver/eksamen. Se en uddybning af vores eksamensregler her
 • Dit ansigt er synligt
 • Du må ikke tilskynde til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger.
 • Du må ikke optage aktiviteter på fx din mobiltelefon uden accept fra lærere og medkursister – hverken på skolen eller et andet sted. Du må heller ikke offentliggøre optagelser på fx sociale medier uden accept fra lærere og medkursister. Aktiviteter kan fx være undervisningslektioner, gruppearbejde eller møder/samtaler med lærere, studievejledere eller ledelse.
 • Du må ikke være påvirket af alkohol eller rusmidler, når du møder op på skolen. Køb/salg/besiddelse af euforiserende stoffer vil blive meldt til politiet, og man vil straks blive bortvist fra skolen. Se uddybning af vores alkohol- og rusmiddelpolitik her
 • Udover ovenstående kan der være særlige husregler i den enkelte VUC-afdeling og den enkelte bygning, som også skal overholdes.

 

Studieregler

Som kursist/elev på HF&VUC NORD skal du være studieaktiv på de hold, du er tilmeldt. Der er mødepligt til undervisningen, men for at du kan blive betragtet som studieaktiv, forventer vi også, at du deltager aktivt i undervisningen. Det betyder, at du:

 • møder til tiden
 • afleverer dine opgaver i en form, der opfylder kravene
 • ikke afleverer plagieret materiale eller hjælper andre til snyd
 • forbereder dig til undervisningen efter lærerens anvisning
 • holder dig orienteret om, hvad der sker på dit hold, herunder i LUDUS Web/læringsplatform mv.
 • arbejder aktivt med opgaverne i undervisningen, herunder deltager i forskellige arbejdsformer
 • deltager i andre typer af undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen, fx ekskursioner
 • afleverer faglig dokumentation på AVU efter lærerens anvisning
 • deltager i terminsprøver og prøver/eksamen
 • melder fravær
 • orienterer skolen om årsagen ved længere tids fravær
Når du ikke er studieaktiv

Det er vigtigt for dig og HF&VUC NORD, at du får de bedst mulige betingelser for at gennemføre din uddannelse. Hvis du har problemer med at opfylde kravet om studieaktivitet, er det vigtigt, at du selv kontakter en studievejleder. Så kan I sammen overveje tiltag og muligheder, som kan forbedre din studieaktivitet og dermed dine muligheder for at gennemføre din uddannelse.

 

Ved manglende studieaktivitet

 • Du kontakter din lærer og studievejleder angående årsagen til dit fravær/din manglende studieaktivitet, og de følger hurtigt op med henblik på støtte og hjælp.
 • Ved fortsat manglende studieaktivitet og/eller fravær laver studievejlederen en aftale med dig om, hvordan du igen bliver studieaktiv. Denne aftale fungerer som en skriftlig advarsel om manglende studieaktivitet.
 • Når du opfylder aftalen, kan du fortsat følge undervisningen. Bliver du herefter ikke-studieaktiv igen, vil du som regel blive udmeldt med mulighed for at tilmelde dig eksamen som selvstuderende.
 • Hvis du ikke opfylder aftalen, sender ledelsen dig en skriftlig besked om, at du er udmeldt, og du bliver tilbudt en udslusningssamtale i studievejledningen.
 • Der kan i den enkelte afdeling være supplerende procedurer og tiltag i forhold til studieaktivitet.

NB: Sygdom er ikke i sig selv tilstrækkelig begrundelse for manglende studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du får afklaret din situation og din mulighed for fortsat at følge undervisningen og være studieaktiv. Under sygdom – også længerevarende sygdom – er du forpligtet til at følge med i pensum, samt så vidt muligt løse skriftlige opgaver. Skolen kan kræve dokumentation for din sygdom fx i form af en lægeerklæring, som du selv skal betale.

 

Konsekvenser

Hvis du ikke overholder studie- og ordensreglerne, vil du blive mødt med en af følgende konsekvenser. Det er ledelsen, der er ansvarlig for beslutningen og udførelsen af den konkrete konsekvens.

 • Samtale med ledelsen
 • Skriftlig advarsel
 • Forskellige påbud/forbud, fx forbud mod at medbringe mobiltelefon i en periode
 • Tilbageholdelse af private genstande, fx mobiltelefon
 • Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer/aktiviteter
 • Midlertidig hjemsendelse
 • Bortvisning

Fysisk og psykisk vold, trusler, mobning og overtrædelse af vores regelsæt for rusmidler er totalt uacceptabel adfærd, og sanktioneres med enten advarsel, bortvisning og/eller politianmeldelse.

Studie- og ordensreglerne er ajourført og besluttet af bestyrelsen d. 26. januar 2021 i henhold til ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser” (Bek. Nr. 1077 af 13/09/2017), og træder i kraft pr. 31/7-2021.

Lene Yding, rektor

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig.